Trang Web của PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 15
Toàn hệ thống 1148
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài giảng dành cho sinh viên cao học và đại học

  BÀI TẬP 12. XỦ LÝ Ô TIÊU CHUẨN(12-12-2012)

BÀI TẬP 12. XỦ LÝ Ô TIÊU CHUẨNdata/nvthem/file/Bai%20tap%20XU%20LY%20O%20TIEU%20CHUAN.doc

Xem tiếp >>

  BÀI TẬP XỦ LÝ Ô TIÊU CHUẨN(12-12-2012)

BÀI TẬP XỦ LÝ Ô TIÊU CHUẨN

Xem tiếp >>

  BÀI TẬP XỦ LÝ Ô TIÊU CHUẨN(12-12-2012)

 

Bài tập 12

XỬ LÝ SỐ LIỆU QUẦN XÃ THỰC VẬT RỪNG TRÊN Ô TIÊU CHUẨN

            Từ số liệu đo đạc quần xã trên ô tiêu chuẩn dưới đây, yêu cầu:

1.      Xác định tổ thành rừng và vai trò của loài cây gỗ trong quần xã. Kết quả tính toán được tập hợp theo Bảng 1.

Ở bảng 1, cột 1 là thứ tự loài cây theo độ ưu thế từ cao nhất đến những loài có độ ưu thế trung bình khoảng 4% theo số cây, tiết diện ngang và trữ lượng. Cột 2 là tên loài cây. Cột 3, 4 và 5 là số cây, tiết diện ngang và trữ lượng của từng loài và nhóm loài. Cột 4 được tính theo công thức: G = 0.785*(D/100)^2. Cột 5 được tính theo công thức: V = G*H*F = 0.55*G*H. Cột 6, 7 và 8 là tỷ lệ (%) số cây, tiết diện ngang và trữ lượng của từng loài và nhóm loài. Cột 9 là giá trị trung bình của cột 6, 7 và 8.

Bảng 1. Tổ thành rừng và vai trò của loài cây gỗ trong quần xã

Đơn vị tính 1 ha

TT

Loài cây

N

G

V

N%

G%

V%

IV%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

 

Cộng  loài

 

 

 

 

 

 

 

Loài khác

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

100

100

100

100

 

 

 

2.      Viết một đoạn mô tả tổ thành rừng và vai trò của loài cây gỗ trong quần xã. Nội dung mô tả bao gồm:

(a)   Rừng trên ô tiêu chuẩn bao gồm bao nhiêu loài cây?

(b)  Những loài cây nào đóng vai trò ưu thế sinh thái?

(c)  Những loài cây ưu thế đóng góp bao nhiêu cá thể, tiết diện ngang và thể tích thân cây?

(d)  Có bao nhiêu loài có độ ưu thế dưới 4%?

Số liệu đo đếm trên ô tiêu chuẩn

Diện tích ô tiêu chuẩn 2000 m2

TT

Loài cây

D (cm)

H (m)

G (m2)

V (m3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Cứt mọt

18.5

9

 

 

2

Nhọc

9.2

9

 

 

3

Bứa

Xem tiếp >>

  Số liệu bài tập sinh thái rừng(24-03-2010)

Xem tiếp >>

  Bài thực hành sinh thái rừng(24-03-2010)

THỰC HÀNH SINH THÁI RỪNG

Xem tiếp >>

  SINH THÁI RỪNG TÓM TẮT(09-01-2010)

BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG TÓM TẮT DÀNH CHO SINH VIÊN

Xem tiếp >>

PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm. ĐT: 0918.204.950 Hoặc 01676212152. Email:nvthem@hcmuaf.edu.vn hoặc nvthem2009@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007