Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 514
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Nội dung ôn thi tốt nghiệp môn học Access -

GIỚI THIỆU
 

   

 1. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG MỘT CSDL ACCESS: Một CSDL của Access gồm các thành phần sau đây.

   

 1. Table (Bảng): Là thành phần cơ bản của Access.

   

 2. Query (Vấn tin):

   

 3. Form(Mẫu biểu):

   

 4. Report (Báo biểu):

   

 5. Macro (Tập thao tác lệnh tự động):

   

 6. Module (Đơn thể):
Chương 1: TABLE bảng dữ liệu

    

  1. Tạo mới Table bằng Datasheet View:

    

  2. Tạo Table bằng Desigh View:

    

  3. Qui định khóa chính (Primary Key) và loại bỏ

 

    

  1. Thiết kế lại cấu trúc CSDL:

    

  1. Sửa đổi thuộc tính của Field:

    

  2. Xóa Field:

    

  3. Thêm Filed mới:

    

  4. Đổi tên Filed:

    

  1. Sửa đổi nội dung các mẫu tin:

    

  1. Sửa đổi mẫu tin (Record):

    

  2. Xóa mẫu tin (Record):

    

  3. Thêm mẫu tin (Record):
3) Thay đổi hình thức hiển thị bảng :

    

  1. Thao tác với dữ liệu trong Table

    

  1. Che cột / hiện cột:

    

  2. Tìm kiếm và thay thế:

    

  3. Đổi vị trí cột:

    

  4. Sắp xếp (Sort):

    

  1. Khóa sắp xếp là một trường

    

  2. Nếu khóa sắp xếp là niều trường

    

  1. Lọc dữ liệu (Filtering):

    

  1. Lọc theo chọn:

    

  2. Lọc khác chọn:

    

  1. Sao chép, xóa và đổi tên bảng:

    

  1. Sao chép bảng:

    

  2. Đổi tên bảng:

    

  3. Xóa bảng:
D. In bảng dữ liệu
III. QUAN HỆ GIỮA CÁC TABLE (RELATIONSHIPS)

    

  1. Qui định quan hệ:

    

  2. Các loại quan hệ:

    

  1. Quan hệ 1-1 (One – To - One):

    

  2. Quan hệ 1-n (One - To - Many):

    

  1. Thiết lập quan hệ giữa các Table:

    

  • Tool\Relationships, xuất hiện cửa sổ Relationships

    

  • Từ hộp thoại Show Table (chọn tên các Table tham gia nối kết)

    

  1. i. Cách tạo mối quan hệ:

    

  2. 4. Hiển thị những khai báo quan hệ đã định nghĩa.

    

  3. 5. Điều chỉnh một khai báo quan hệ.

    

  1. Xóa bỏ một khai báo quan hệ.

    

  2. Loại bỏ một bảng trong cửa sổ Relationships
Chương 2: Query ( bảng vấn tin)
II. CÁC LOẠI QUERY:

    

  1. Select Query: (Query chọn dữ liệu)

    

  2. Update Query: (Query cập nhật)

    

  3. Uppend Query: (Query nối số liệu)

    

  4. Make Table Query: (Query tạo ra Table mới)

    

  5. Delete Query: (Query xóa dữ liệu)

    

  6. CrossTab Query: (Query tham chiếu chéo)

   

 1. CÁCH TẠO QUERY:
- Trong Access có thể dùng 2 phương pháp khác nhau để tạo Query:

    

  1. Tạo bảng Query với sự hỗ trợ của Wizard

    

  2. Tạo bảng Query không dùng sự hỗ trợ của Wizard hay nói cách khác từ lưới thiết kế Query Design View.
- Trong bài này chúng ta chỉ tập trung vào dạng Query Design View.

   

 1. TẠO SELECT QUERY:

   

 1. Cách tạo:

   

 2. Tạo một trường tính toán trong Query
+ Tạo một trường tính toán:
+ Ví dụ:
+ Làm bài tập số 4
* Hiển thị cửa sổ Query:

    

  1. Cửa sổ Design View

    

  2. Cửa sổ Datasheet View

    

  3. Cửa sổ Print Preview

    

  4. Cửa sổ SQL

   

 1. HÀM VÀ CÁC PHÉP TOÁN THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG QUERY:

   

 1. Hàm IIF():

    

  1. Cú pháp hàm:

    

  2. Các ví dụ:

   

 1. Cac phép toán thông thường:

   

 2. Phép toán so sánh:

   

 3. Phép toán nối chuỗi:

   

 4. Phép đối sánh mẫu:

   

 5. Phép toán Between…AND

   

 6. Phép toán AND, OR
  Làm bài tập số 5

   

 7. Phép toán IN

   

 8. Các hàm Left$(), Right$(), Mid$()

   

 9. Các hàm ngày giờ: Month(), Date(), Year()

   

 1. Thiết kế các Query nâng cao

    

  1. Sử dụng SQL trong MS Access và Query

    

  2. Tạo bảng Query có thông số

 

 

 

Chương 3: Form nhập liệu

    

  1. Tạo mẫu biểu bằng công cụ Form Wizard.

    

  2. Tạo mẫu biểu không sử dụng Form Wizard.

    

  3. Thiết kế Combo Box, List Box

   

 1. Tạo khuôn mẫu cho mẫu biểu Forms.

   

 2. Thực hiện những thay đổi về thiết kế mẫu biểu.

   

 3. Thiết kế mẫu biểu dựa trên nhiều bảng.

   

 4. Sử dụng biểu thức trong mẫu biểu.
Chương 4 : Báo biểu (Report)

    

  1. Tạo báo biểu bằng công cụ Auto Report.

    

  2. Tạo báo biểu bằng công cụ Report Wizard.

    

  3. Tạo báo biểu không dùng Report Wizard.

   

 1. Thiết kế báo biểu

   

 2. Sắp xếp thứ tự và lập nhóm dữ liệu trong báo biểu.

   

 3. Sử dụng biểu thức trong báo biểu.

   

 4. In ấn.
Chương 5 : Macro

    

  1. Cửa sổ Macro.

    

  2. Qui định đối tượng dữ liệu và hành động (Action)

    

  3. Lưu trữ Macro.

    

  4. Thi hành Macro

    

  5. Tạo một nhóm Macro (Macro Group)

    

  6. Qui địng những tham chiếu.

    

  7. Qui định những điều kiện.

   

 1. Debug trong Macro.

   

 2. Sử dụng Macro trong mẫu biểu.

   

 3. Sử dụng Macro trong in ấn.
Chương 6 : Xây dựng hệ thống áp dụng Microsoft Access
Chương 7 : Giới thiệu về ngôn ngữ Access Basic

 

   

 1. Giới thiệu.

   

 2. Những khái niệm cơ bản về Access Basic.

    

  1. Modules.

    

  2. Thủ tục Access basic.

    

  3. Những thành phần chủ yếu của Access Basic (biến, mãng, …)
Chương 8 : Sử dụng Access Basic trong mẫu biểu, báo biểu và xử lý các đối tượng.

 

   

 1. Gọi hàm Access Basic trong mẫu biểu vàbáo biểu.

   

 2. Qui định các mục tính chất của mẫu biểu và báo biểu.

   

 3. Những đối tượng tiền định của MS Access.

   

 4. Xử lý dữ liệu.

   

 5. Những sự kiện nhận diện được bởi MS Access.

   

 6. Viết một số hàm ví dụ.
Chương 9 : Import/Export

 

   

 1. Import

   

 2. Export

   

 3. Attach
 

 

 • Hệ thống áp dụng MS Access là gì ?

   

 • Thiết lập giao diện với người sử dụng hệ thống.
 • Macro là gì ?, tại sao sử dụng Macro.

   

 • Tạo một Macro.
 • Giới thiệu
 • KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
 • TẠO LẬP BẢNG CSDL:
 • THAO TÁC TRÊN TABLE:
 • Thiết kế mẫu biểu Forms
 • Tham thảo thêm từ internet

   

   

   

   

  :

   

   

  A. Hiệu đính một Table:

   

  Chương 0: Giới thiệu cơ bản về MS ACCESS

  Số lần xem trang : 4681
  Nhập ngày : 13-12-2008
  Điều chỉnh lần cuối : 13-12-2008

  Ý kiến của bạn về bài viết này


  In trang này

  Lên đầu trang

  Gởi ý kiến

    Tài liệu ôn thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp Tin kế toán

    Một số đề thi access đã thi và bài giải(12-09-2010)

    Các video hướng dẫn học access(12-09-2010)

    Tài liệu tham khảo và bài tập access 1-2- các lớp tin học kế toán(13-04-2009)

    Nội dung ôn tập tốt nghiệp môn học - EXCEL (13-12-2008)

    Bài tập ôn tập Access tốt nghiệp tin học kế toán(13-12-2008)

    Bài tập ôn tập excel tốt nghiệp tin học kế toán(13-12-2008)

  Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

  Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007