Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 892
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Đề cương môn học

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG)
1. Thông tin về giảng viên:           
Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Môi trường, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh vật học Môi trường, Đất ngập nước, Xử lý chất thải bằng CNSH, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học môi trường, Các hoạt chất cao phân tử.
2. Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học Môi trường (Research Methodology in Environment)
-         Mã môn học: 912328
-         Số tín chỉ: 2
-         Môn học: Bắt buộc                     
-         Các môn học tiên quyết: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học
-         Các môn học kế tiếp: Cách trình bày các báo cáo khoa học, Kỹ năng truyền thông khoa học
-         Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
-         Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 24 tiết
+ Làm bài tập cá nhân và nhóm: 6 tiết
+ Thảo luận: 15 tiết
+ Tự học: 45 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản liên quan đến phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Khoa học môi trường và phân tích dữ liệu, trình bày kết quả nghiên cứu để làm nền tảng cho việc học các môn học khác, thực hiện đề tài nghiên cứu, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp…
Giới thiệu cho học viên các khái niệm và công cụ nghiên cứu khoa học cơ bản như Chuẩn bị đề cương nghiên cứu, Thiết kế và thực hiện nghiên cứu, Cách thành lập bảng hỏi, Phương pháp thu thập số liệu, Nhập và xử lý số liệu nghiên cứu, Phân tích và phát biểu thành lời những kết luận rút ra từ quá trình nghiên cứu, cách viết và trình bày kết quả nghiên cứu, ...và các kỹ năng liên quan nhằm giúp sinh viên có thể áp dụng vào thực tế nghiên cứu.
Hướng dẫn cho sinh viên sử dụng một số công cụ lập kế hoạch nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu (Excel hoặc Origin). Môn học này được giảng dạy vào Học kỳ 1 và kéo dài 15 tuần lễ gồm 1 bài giảng và các bài tập thực hành hàng tuần. Các bài tập sau đó được trình bày và thảo luận trước lớp.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học này được giảng dạy bằng tiếng Việt, tuy nhiên, một số tài liệu tham khảo và tài liệu đọc có thể bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Giảng viên sử dụng “phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm” như là phương pháp giảng dạy chính. Phương pháp này đòi hỏi học viên phải tham dự tất cả các bài giảng chính thức, chia nhóm thảo luận với nhau, và nêu các câu hỏi càng nhiều càng tốt đồng thời trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp. Mỗi nhóm sinh viên có từ 3 – 7 thành viên (nên chọn số lẻ). Sinh viên được khuyến khích tham gia thảo luận trên lớp học ảo của nhóm trên mạng.
5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1. Khái niệm về khoa học và nghiên cứu khoa học
1.1. Giới thiệu môn học
1.2. Các khái niệm về khoa học và nghiên cứu khoa học.
1.3. Quá trình hình thành và xây dựng vấn đề nghiên cứu.
1.4. Tầm quan trọng của tài liệu tham khảo
 
Chương 2. Quá trình từ lúc hình thành ý tưởng nghiên cứu đến phát triển kế hoạch nghiên cứu
2.1.Sự hình thành ý tưởng
2.2.Định hướng nghiên cứu
2.3.Thảo luận với giáo viên hướng dẫn
Chương 3. Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường
3.1.Cách thiết kế một nghiên cứu
3.2.Diến đạt ý tưởng bằng hình ảnh
3.3.Bố trí thí nghiệm (thu thập số liệu)
Chương 4. Phương pháp đo lường và thu thập số liệu trong nghiên cứu khoa học môi trường
4.1.Phương pháp định lượng
4.2.Phương pháp định tính
Chương 5. Các phương pháp chọn mẫu nghiên cứu trong khoa học môi trường
5.1.Cách chọn mẫu và tối ưu hóa việc chọn mẫu
5.2.Cách lấy mẫu và bảo quản mẫu
5.3. Phân tích mẫu và xử lý mẫu
Chương 6. Các kỹ thuật thu thập dữ liệu áp dụng trong khoa học môi trường
6.1. Xây dựng các bảng hỏi, kế hoạch quan sát…. Để thu thập số liệu cá nhân và cho nhóm
6.2. Tiến hành phỏng vấn và thu thập số liệu cho đề án môn học
6.3. Trình bày trước lớp kết quả sơ bộ
Chương 7. Xử lý và phân tích số liệu
7.1. Ứng dụng Excel trong nghiên cứu khoa học môi trường
7.2. Phương pháp nhập và phân tích số liệu
7.3. Ứng dụng N-graph và Origin trong biễu diễn số liệu bằng đồ thị
Chương 8. Kỹ thuật viết báo cáo
8.1. Sử dụng các công cụ minh họa dữ liệu trong viết báo cáo
8.2. Kỹ thuật viết báo cáo
Chương 9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu khoa học
9.1.Hiểu biết và nắm bắt các thông tin khoa học
9.2.Lập lại thí nghiệm và so sánh kết quả
9.3.Các nghiên tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học

 
6. Học liệu
6.1. Học liêu bắt buộc
Vũ Cao Đàm (2008). Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu Khoa học. NXB Giáo Dục
6.2. Học liệu tham khảo
Geoffrey Marczyk, David DeMatteo, and David Festinger (2005). Essentials of Research Design and Methodology. John Wiley & Sons, Inc.
Roger N. Reeve, University of Sunderland, UK. (2002). Introduction to Environmental Analysis. John Wiley & Sons, Inc.
Nguyễn Thị Cành (2004). Giáo trình Phương pháp Nghiên cứu Khoa học Kinh tế. NXB Đại học Quốc Gia TP. HCM
Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh (2001). Phương pháp nghiên cứu xã hội học. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.
7. Hình thức tổ chức dạy học
Lịch trình chung:

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Tổng
Lên lớp
Thực hành
Tự học
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
Chương 1. Khái niệm về khoa học và nghiên cứu khoa học
2
 
1
 
3
6
Chương 2. Quá trình từ lúc hình thành ý tưởng nghiên cứu đến phát triển kế hoạch nghiên cứu
2
 
1
 
3
6
Chương 3. Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường
2
1
 
 
3
6
Chương 4. Phương pháp đo lường và thu thập số liệu trong nghiên cứu khoa học môi trường
2
1
 
 
3
6
Chương 5. Các phương pháp chọn mẫu nghiên cứu trong khoa học môi trường
2
1
 
 
3
6
Chương 6. Các kỹ thuật thu thập dữ liệu áp dụng trong khoa học môi trường
4
1
1
 
6
12
Chương 7. Xử lý và phân tích số liệu
4
1
1
 
6
12
Chương 8. Kỹ thuật viết báo cáo
4
1
1
 
6
12
Chương 9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu khoa học
2
 
1
 
3
6
Chuyên đề 1. Từ kiến thiết ý tưởng, đến thiết kế thí nghiệm
 
 
3
 
3
6
Chuyên đề 2. Các quy định trong, viết tiểu luận môn học, luận văn tốt nghiệp
 
 
3
 
3
6
Chuyên đề 3. Các quy định trong việc viết báo cáo khoa học
 
 
3
 
3
6
Tổng
24
6
15
 
45
90

 
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Sinh viên được yêu cầu phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp. Trong trường hợp không tham dự được phải có thông báo (bằng e-mail, gọi điện thoại, giấy nhắn tin). Tuy nhiên, số giờ vắng mặt không vượt quá 20% tổng thời gian học.             
Sinh viên sẽ làm một bài tiểu luận giữa kỳ (làm theo nhóm 5-7 người), có báo cáo bằng hình thức seminar. Bài tiểu luận này chiếm 25% số điểm cho môn học
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
-         Kiểm tra sự hiện diện thông qua điểm danh (Lớp trưởng phụ trách) và các bài tập trên lớp
-         Đánh giá tinh thần tích cực trên lớp qua các đóng góp ý kiến trong các giờ thảo luận, qua các ý kiến có tính sáng tạo
-         Đánh giá việc tự học qua các bài tập về nhà, bài tập nhóm
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì:
Bao gồm các phần sau:

Nội dung
Trọng số (%)
Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)
10
Tiểu luận (tham khảo tài liệu, viết tiểu luận về một trong các chủ đề có trong môn học hoặc mở rộng nhưng không đi quá xa đối với chủ đề chính)
30
Hoạt động theo nhóm (hoàn thành tốt bài tập nhóm, báo cáo theo nhóm)
10
Kiểm tra - đánh giá cuối kì
50

 
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
-         Bài tập trên lớp: làm hoàn chỉnh, nộp đúng thời hạn
-         Bài tập cá nhân về nhà: có tính sáng tạo, có đầu tư thời gian cho việc tìm tài liệu tham khảo, nộp đúng thời hạn
-         Đánh giá các bài tập nhóm: Làm hoàn chỉnh, có đánh giá của các nhóm khác trong lớp, nộp đúng thời hạn
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
Theo sự sắp xếp của Bộ môn và phòng Đào tạo.
Giảng viên
Duyệt Chủ nhiệm bộ môn
Thủ trưởng đơn vị đào tạo
 
 
TS. Lê Quốc Tuấn
 
 
 TS. Lê Quốc Tuấn
 
 

 

 

Số lần xem trang : 3778
Nhập ngày : 15-12-2008
Điều chỉnh lần cuối : 08-01-2010

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  PPNCKH Môi Trường (24-12-2008)

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007