Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Nguyễn Huy Bích

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 2210
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài báo khoa học

 

 

          Dissertations

 
1.      Huy-Bich Nguyen, “Computational Study of a Droplet Migration on a Horizontal Solid Surface with Temperature Gradients”Ph.D. Dissertation, Mechanical Engineering Department, National Central University, Taiwan, December, 2010. (Advisor: Chair Professor Jyh-Chen Chen).
2.      Nguyen Huy Bich, Study vibrated boring – technology to improve the smooth surface quality of cylinder” Master of Engineering Thesis, Vietnam National University in Hochiminh city, March, 1997. (Advisor: Prof. Dang Van Nghin).
 
Journal papers
 

Last updated 01-04-2016

60. Nguyễn Huy Bích, Công tác đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí Nông nghiệp, Kỷ yếu hội thảo CLB Khoa học – Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48,. ISBN 978-604-919-706-2, trang 395-401, NXB Đại học Cần thơ, 3/2016

59. Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Văn Hòa, Đào Duy Vinh, Thiết kế chế tạo bếp hóa khí trấu dùng cho hộ gia đình, Kỷ yếu hội thảo CLB Khoa học – Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48,. ISBN 978-604-919-706-2, trang 36-42, NXB Đại học Cần thơ, 3/2016

58. Nguyen Huy Bich, Bui Tuan Anh, Developing The Solar Tracking System For Trough Solar Concentrator,  International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT), Publisher: ELSEVIER, SCOPUS index,ISSN 2088-5334– pp.58-60, Vol. 6. (1): 2016.

57. Thanh-Long Le, Jyh-Chen Chen, Farn-Shiun Hwu, Huy-Bich Nguyen, Numerical Study of a Silicone Plug Migration Inside a Capillary Tube Due to The Unsteady Temperature Gradient, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol.97, June 2016, PP. 439-449, doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.11.098, Publisher: ELSEVIER, ISSN 0017-9310, (SCI Index, IF=2,868)       

56. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huy Bich; Prof. Dr. Nguyen Hay; Assoc. Prof. Dr. Le Anh Duc ,Viet Nam Agricultural Machinery Industry, AMA Journal (SCI Index), 02/2016

55. Thi Hoai Thu Nguyen, Jyh-Chen Chen, Chun-Hung Chen, Huy Bich Nguyen, Effect of the hot zone design during the growth of large size multi-crystalline silicon ingots by the seeded directional solidification process. Journal of Crystal Growth (SCI Index), 01/2016

54. Nguyen Hay, Assoc. Prof. ; Le Anh Duc, PhD.; Nguyen Huy Bich, PhD.; Nguyen Van Lanh, Msc., Study On Artichoke Flower Drying In Vietnam, AMA Journal (SCI Index), 12/2015

53. Quoc-Hung Pham, Farn-Shiun Hwu, Huy-Bich Nguyen, Jyh-Chen Chen, “Effect of polarization on the efficiency droop of InGaN/GaN single quantum well LED chips”, The OSA Light, Energy, and The Environment Congress, doi:10.1364/SOLED.2015.DM2D.2, ISBN: 978-1-55752-002-9; OSA Publishing, 2-5 November, 2015, Suzhou, China.

https://www.osapublishing.org/conference.cfm?meetingid=114&yr=2015

52. Huy Bich Nguyen, Anh Tuan Bui, 2015, Developing The Solar Tracking System For Trough Solar Concentractor , Proceeding of SAFE2015, 11/2015 HCM, Viet Nam

51.Nguyen Huy Bich, Nghiên Cứu Tác Động Của Điều Kiện Biên Nhiệt Đến Sự Di Chuyển Của Vi Giọt Chất Lỏng Trong Microchannel, Hội nghị cơ khí toàn quốc lần thứ 4, 11/2015, TPHCM, Việt Nam

50.Nguyen Van Lanh, Nguyen Huy Bich, Bui Ngoc Hung, Năng Lượng Sinh Khối Và Thực Trạng Phát Triển Khí Hóa Sinh Khối Tại Việt Nam, Hội nghị cơ khí toàn quốc lần thứ 4, 11/2015, TPHCM, Việt Nam

49. Le Thanh Son, Tran Quang Tuyen, Nguyen Huy Bich, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình bóc vỏ lúa nhằm xây dựng mô hình thiết kế cải tiến máy, Hội nghi Toàn quốc Máy và cơ cấu 2015 -NCOMM 2015, ĐHBK HCM, 11/2015

48. Thanh-Long Le, Jyh-Chen Chen, Bai-Cheng Shen, Farn-Shiun Hwu, Huy-Bich Nguyen  Numerical investigation of the thermocapillary actuation behavior of a droplet in a microchannel, International Journal of Heat and Mass Transfer vol. 83 (4/2015) pp.721-730 (SCI Index).

47. Thi Hoai Thu Nguyen, Jyh-Chen Chen, Chun-Hung Chen, Huy Bich Nguyen, 8/2015, Numerical Study of Impurity Transport in Czochralski Silicon Melt During Heavily Arsenic-Doped Silicon Crystal Growth, Proceeding of The 20th American Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ACCGE-20)- OMVPE-17, Montana, USA

46. Huy Bich Nguyen , Nguyen Anh Tuan, Current Situations and Solutions for Renewable Energy Development in Vietnam, Asia Pacific Journal of Sustainable Agriculture Food and Energy (APJSAFE), ISSN: 2338-1345, Vol.3, No.1, pp.20-23, 2015.

45. Dang Thien Ngon, Huy Bich Nguyen, A Study on Durian Processing Technology and Defleshing Machine , Asia Pacific Journal of Sustainable Agriculture Food and Energy (APJSAFE), ISSN: 2338-1345, Vol.3, No.1, pp.12-16, 2015.

44. Nguyễn Huy Bích, Dang Van Hai,  Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo và Khảo Nghiệm Bộ Đo Rung Động Dùng Trong Chẩn Đoán Tình Trạng Kỹ Thuật Máy, Tạp chí Khoa Học và Công nghệ, No 27, pp. 169-173, 4-2015, Hà Nội, Viet Nam.

43. Nguyễn Huy Bích, Đào Duy Vinh, Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo bộ điều khiển tự động thiết bị thu năng lượng mặt trời tập trung, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, trang 90-94  ISSN 0866-7056, số 6/2015

42. Nguyen Huy Bich, Nghiên cứu tính toán thiết kế máy sấy phun dùng cho chế biến bột nho, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, ISSN 1859-4026, pp 29-33, số 17, 2015, Hà Nội, Viet Nam

41. Nguyễn Huy Bích, Huỳnh Nguyên Thảo, Nghiên Cứu Kỹ Thuật Sấy Măng Tre, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, ISSN 1859-4026, pp 7-12, số 16, 2015, Hà Nội, Viet Nam.

40. Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Hùng Tâm, Nguyễn Huy Bích, Nghiên Cứu Mô Hình Cyclone Hướng Trục Và Bộ Giảm Ồn Sử Dụng Trong Máy Sấy Tháp Và Máy Sấy Tầng Sôi, Tạp chí Khoa Học và Công nghệ, No 37, pp. 113-116, 4-2015, Hà Nội, Viet Nam.............................................................

39. H.- B. Nguyen, H. – L. Trinh, V.-T. Chau, and V.-T. Nguyen, 2014, A study of the energy enhancement of electron in radio frequency (RF) linear accelerator of iris loaded waveguides, Kerntechnik, ISSN 0932-3902, (SCI Index), Issue 3, Vol. 79 (2014) Germany, pp. 258-263

38. Nguyen Anh Tuan, Huy Bich Nguyen, and K.D. Huang, “CFD Study of Regional Air-conditioning System in Room”, Proceedings of the 7th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation: IMETI 2014, USA. Pp.134-142, ISBN 978-1-941763-12-4

37. Le Thanh Son, Nguyen Thien Binh, Nguyen Thanh Nam, Nguyen Huy Bich, Phan Huynh Lam, 2014, Researching and Calculating of the effect of the slides and the nozzles’ structural positions of the "rice sorting machine, Key Engineering Materials,( (ISI, SCOPUS,  ISSN: 1662-9795) Vol 656-657; pp 712-718

36. Le Khanh Dien, Nguyen Tan Hung, Nguyen Thien Binh, Le Thanh Son, Nguyen Huy Bich, Nguyen Thanh Nam, 2014, “Recommendation of a measure for enhancing the precision of dimensions of foil products in single point incremental forming technology”, Key Engineering Materials, (ISI, SCOPUS, ISSN: 1662-9795) Vol. 656-657; pp.479-483.

35. Huy-Bich Nguyen, Hay Nguyen, 2014, “Solar Cooling and Dehumidification Systems - a review”, Asia Pacific Journal of Sustainable Agriculture Food and Energy (APJSAFE), ISSN: 2338-1345 – Vol. 2. (1): 1- 9 2014.

34. Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Hùng Tâm, 2014, Nghiên cứu thực nghiệm chế độ sấy lúa giống bằng kỹ thuật sấy tháp kiểu ngang dòng có đảo hạt , Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, 6/2014, Vol.2014,số 13, trang 18-22.

33. Nguyễn Hay, Nguyễn Huy Bích, Lê Quang Giảng,  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo lò sấy thuốc lá dùng trấu và than đá năng suất 3 tấn/mẻ, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, trang 27-34, số 5/2014

32. Thanh-Long Le, Jyh-Chen Chen, and Huy-Bich Nguyen, Numerical study of thermocapillary migration of a silicon plug inside the capillary tube, Proceeding of IC3MT 2014 International Conference in Taiwan, Taiwan, 2014.

31. Le Thanh Son, Nguyen Thien Binh, Nguyen Thanh Nam, Nguyen Huy Bich, Phan Huynh Lam, Researching and designing  the adjustment of the slides and the nozzles’ structural positions of the "rice sorting machine Proceeding of IC3MT 2014 International Conference in Taiwan, Taiwan, 2014.

30. Huy Bich Nguyen, Hay Nguyen, A Study on Beef Drying Regime towards Sustainable Energy, Asia Pacific Journal of Sustainable Agriculture Food and Energy (APJSAFE), ISSN: 2338-1345 – pp 41-46, Vol. 2. (2): 2014

29. Nguyễn Huy Bích, Đoàn Minh Tường, “Nghiên cứu và phân tích phổ tần số rung của động cơ nhằm đánh giá tình trạng làm việc của động cơ”, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam,  ISSN 0866-7056, số 9/2014, trang 113-120.

28. Huy Bich Nguyen, Hay Nguyen, “A Planning Experimental Investigation on Tobacco Leaves Dryer Using Paddy Husk and Coal”, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT), Elsevier Publisher, SCOPUS Index, ISSN 2088-5334– pp.54-57, Vol. 4. (2): 2014.

27. Nguyen Huy Bich, Nguyen Van Bay, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy bảo hòa co2 nước giải khát công suất  400 lít /giờ, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, ISSN 1859-4026, pp. 13-17, số 14-2014, Hà Nội, Viet Nam.

26. Quoc-Hung Pham, Chung-Po,Hsiao, Huy-Bich Nguyen, Farn-Shiun Hwu, Jyh-Chen Chen, 2014, Study on the 3D numerical simulation of Electrical characteristics in Light-emitting Diodes, Proceeding of IC3MT 2014 International Conference in Taiwan, Taiwan, 2014

25. Le Khanh Dien, Nguyen Tan Hung, Nguyen Thien Binh, Le Thanh Son, Nguyen Huy Bich, Nguyen Thanh Nam, “Recommendation of a measure for enhancing the precision of dimensions of foil products in single point incremental forming technology” Proceeding of IC3MT 2014 International Conference in Taiwan, Taiwan, 2014.

24. Nguyen Hay, Nguyen Huy Bich, Le Anh Duc, “Status of Agricultural productions and status of Farm mechanization over the last ten years”, Proceeding of “Symposium on Farm Mechanization, Agricultural Machinery Industry and Its Market in Viet Nam”, pp.1-17, 2014, Nông Lam University HCMC.

23. Nguyen Hay, Nguyen Huy Bich, Bui Ngoc Hung, “Government policy for Farm Mechanization and Status of Agricultural Machinery Industry over the last ten years” Proceeding of “Symposium on Farm Mechanization, Agricultural Machinery Industry and Its Market in Viet Nam”, pp.1-17, 2014,Nông Lam University HCMC.

22. Nguyễn Hay, Nguyễn Huy Bích, Lê Quang Giảng, “Nghiên cứu thực trạng sản xuất và sấy thuốc lá tại tỉnh Gia Lai, việt nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ và Môi trường, 4/2014.

21. TS. Lê Anh Đức, TS. Nguyễn Huy Bích, Nghiên cứu sấy bông atisô dùng năng lượng mặt trời, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, pp. 38-43, 12/2013.

20. Nguyen Huy Bich, “Applying level set method on tracking two-phase interface under the transient regime”, Journal of Agricultural Science and Technology, Hochiminh city, Vietnam, No 4.,Dec., 2013, pp.74-78

19. Nguyễn Huy Bích, Nghiên cứu tác động của độ nhớt đến khả năng không liên kết của hai vi giọt chất lỏng dưới hiệu ứng mao dẫn nhiệt”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, pp. 27-32  số 12/2013

18. Nguyễn Huy Bích, Trịnh Hoa Lăng, Châu Văn Tạo, Nguyễn Văn Tưởng, “Độ tăng năng lượng của electron trong máy gia tốc tuyến tính RF”, Tạp chí Khoa Học và Công nghệ, No. 16, pp. 23-27, 6-2013, Hà Nội, Viet Nam.

17. Nguyen Anh Tuan, Wu-Chieh Wu, Huy Bich Nguyen, “Individual Thermal Environments of Building with a Novel Air-Conditioning Energy-Saving Equipment” Applied Mechanics and Materials, (ISI, SCOPUS Index), pp. 645-648,Vols. 368-370 (2013).

16. Huy-Bich Nguyen, Hay nguyen, Van-Nam Ha, Cong Thanh Duong, “ A Study on a Model of Anchovy Solar Dryer”, International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology, SCOPUS Index, Vol.3, No.3, Page 5-8, 2013 (ISSN 2088-5334)

15. Huy-Bich Nguyen and Jyh-Chen Chen, “Effect of slippage on the thermocapillary migration of a small droplet, Biomicrofluidics (SCIE Index), 6, 012809 (2012)

14. Huy Bich Nguyen, Some Simulated Model in Mechanical Engineering using Comsol Multiphysics, Proceeding of “ Seminar on Simulation in mechanical Engineering, Management of Water Resource and Environmental EngineeringNonglam University Hochiminh city, 2012, Vietnam, ISSN 1859-1523

13. Huy-Bich Nguyen and Jyh-Chen Chen, “The Influences of Slip Behavior on Thermocapillary Migration of a Small Liquid Droplet” Proceeding of Second conference on Advances in Microfluidics and Nanofluidics and Asian-Pacific International Symposium on Lab on Chip (AMN - APLOC 2011), Singapore, Jan. 2011

 12. H.-B.Nguyen, V.H. Nguyen, and J.-C.Chen, “A Computational Study of Noncoalescence of Two Microdroplets Induced By Thermocapillary Convection”, Proceeding of International Workshop on Agricultural and Bio Systems Engineering (IWABE) Journal of Agricultural Science and Technology, Hochiminh city, Vietnam, No 4.,Dec., 2011

11. Huy Bich Nguyen, Solar cooling and Dehumidification System Proceeding of International Symposium on Agricultural and Bio-System Engineering for Asia Sustainability: Opportunity and Challenge (ABEASOC), Nonglam University Hochiminh city, 2011, Vietnam, ISSN 1859-1523

 

10. H.-B.Nguyen, V.H. Nguyen, and J.-C.Chen, “Nghiên cứu tác động của độ nhớt đến khả năng không liên kết của hai vi giọt chất lỏng dưới hiệu ứng mao dẫn nhiệt”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam. 12/2011

9. Huy-Bich Nguyen and Jyh-Chen Chen, “A Numerical Study of Thermocapillary Migration of A Small Liquid Droplet on A Horizontal Solid Surface” Phys. Fluids (SCI Index), vol. 22 (6), pp. 062102-1-12, 2010

8. Huy-Bich Nguyen and Jyh-Chen Chen "Numerical Study of a Droplet Migration Induced by Combined Thermocapillary - Buoyancy Convection" Phys. Fluids (SCI Index), Vol. 22 (12), pp. 122101-1-9, 2010

 

7. Huy-Bich Nguyen and Jyh-Chen Chen “Transient Modeling of a Liquid Droplet Motion Caused by Combined Thermocapillary and Buoyancy Convection”, Proceeding of 17th Computational Fluid Dynamics Conference in Taiwan, 2010.

6. Huy-Bich Nguyen and Jyh-Chen Chen,Transient Motion of a Microdroplet Caused by the Thermocapillary Effect”, The Proceeding of Asian Symposium on Computational Heat Transfer and Fluid Flow, Vol. III, pp. 57-61,  2009

 

5. Nguyen Hay and Nguyen Huy Bich, “Agricultural Mechanization in Vietnam at Present and in the Future”, Proceedings of 3rd International Symposium on Machinery and Mechatronics for Agricultural and Biosystems Engineering (ISMAB 2006). November, 2006, Seoul, Korea. ......................................................................................................................

 

4. Nguyen Hay, Nguyen Huy Bich, Bui Van Hung, 2006, “Researching On Influence Of Main Factors On Dryed Anchovy Quality And Drying Expenditures”, Proceedings of the 3rd International Symposium on Machinery and Mechatronics For Agriculture and Biosystems Engineering (ISMAB), 23-25 November, 2006, Seoul, Korea.

 

3. H.-B. Nguyen, “EDS Technology-the New Technology for Processing of Forestry Products”, Journal of Thermal Science Technology, Vol. 66, 2005

2. Bui Trung Thanh and Nguyen Huy Bich, “Research and Development Refined Sugar Dryers in Sugar-cane Mills of Vietnam”, Proceeding of International Workshop 2003 at the Nong Lam University, December, 2003, Hochiminh city, Vietnam. 

     1. Dang Van Nghin, Tran Nguyen Duy Phuong, Luong Hong Sam, and Nguyen Huy Bich, The Automation Design Method of CNC Milling Machine Hexapod, Proceding of the 4th Vietnam Conference on Automation (VICA4)- Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 4, 2000, Hà Nội, Việt Nam.

 

 

Số lần xem trang : 3757
Nhập ngày : 22-03-2011
Điều chỉnh lần cuối : 03-04-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

Liên hệ: PGS.TS.Nguyễn Huy Bích,Trưởng Khoa Cơ khí-Công nghệ, Mobile:0908 961 309 Email:nhbich at hcmuaf dot edu dot vn;nguyenhuybich at gmail dot com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007