CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 491
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Đề thi vĩ mô năm 2012-2013

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
                        KHOA KINH TẾ
ĐỀ THI HẾT MÔN : KINH TẾ VĨ MÔ
 Thời gian làm bài 60 phút
(Sinh viên không sử dụng tài liệu )
Đề thi gồm có 4 câu. Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn, riêng sinh viên cao đẳng không làm câu số 3
Câu 1
Những câu bình luận sau đúng hay sai, anh/chị dùng lý thuyết thích hợp  để chứng minh cho lập luận của mình.
a)     GDP danh nghĩa được đo lường bởi sản lượng hiện hành và giá hiện hành, trong khi GDP thực được đo bởi giá của một năm cho trước nào đó.
b)     Theo phương pháp thu nhập, GDP bao gồm tiền lương, khoản thu nhập cho thuê, các khoản lãi, và lợi nhuận cộng với thuế gián thu và khấu hao.
c)       Thu nhập khả dụng của hộ gia đình chính bằng GDP trừ đi khấu hao
d)       Neáu chæ soá giaù caû tieâu duøng (CPI) cuûa Nhaät hieän nay laø 108 vaø CPI cuûa Myõ laø 104, vaäy tæ leä laïm phaùt cuûa Nhaät cao hôn cuûa Myõ.
e)       Hai nước, Nước A và Nước B, có cùng mức GDP danh nghĩa. Ta có thể nói rằng người dân của hai nước này được hưởng một mức phúc lợi kinh tế như nhau được không.
Câu 2
Anh/chị hãy sử dụng đồ thị để cho biết sự kiện sau ảnh hưởng như thế nào tới cung tiền, cầu tiền và mức giá: Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn. Nếu NHTW không có bất kỳ phản ứng nào với sự việc này thì mức giá thay đổi như thế nào? Nếu muốn giữ mức giá ổn định NHTW phải làm gì?
Câu 3
            Cho moâ hình IS-LM  trong neàn kinh teá ñoùng nhö sau:
C = 200 + 0,8(Y-T); I(r) = 190-100r; T = 200; G =200; M = 1400; P = 4; L(Y,r) = 0,2Y-500r
Yeâu caàu:
       a)  Anh/chò haõy vieát phöông trình ñöôøng IS vaø phöông trình ñöôøng LM ?
b) Anh/chò haõy xaùc ñònh möùc saûn löôïng caân baèng (Y), laõi suaát caân baèng (r), tieâu duøng (C), ñaàu tö (I), vaø tieát kieäm quoác gia ?
Câu 4
Anh/chị hãy sử dụng mô hình IS-LM, hãy cho biết các cú sốc sau đây sẽ có ảnh hưởng như thế nào lên tổng thu nhập, lãi suất, tiêu dùng, và đầu tư?
Báo Pháp Luật đưa tin cơ quan an ninh phát hiện một loạt các dự án xây dựng trên đất không có giấy phép trên toàn quốc, khiến tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước hết sức hoang mang.
                                                                                 
                                                                        GV ra đề: Trần Hoài Nam


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
                        KHOA KINH TẾ
 
ĐỀ THI HẾT MÔN : KINH TẾ VĨ MÔ
 Thời gian làm bài 60 phút
(Sinh viên không sử dụng tài liệu )
 
Đề thi gồm có 4 câu. Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn, riêng sinh viên cao đẳng không làm câu số 3
Câu 1
Những câu bình luận sau đúng hay sai, anh/chị dùng lý thuyết thích hợp  để chứng minh cho lập luận của mình.
a)   Khi tính toán GDP bằng phương pháp giá trị gia tăng thì tiền lương và tiền thuê tài sản được xem là chi phí của nhập lượng trung gian
b) Khi tính toán GDP bằng phương pháp tiêu dùng cuối cùng thì phần xuất khẩu không được tính vào vì đó là khoản tiêu dùng của người nước ngoài chứ không phải là của dân chúng trong nước
c)   Vì lý do nào đó, tất cả dân chúng có kỳ vọng về giá trong tươ ng lai giảm thì giá sẽ giảm thật sự
d) Nếu các số liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời, đồng thời quá trình xử lý số liệu cũng chính xác và kịp thời thì ba phương pháp tính GDP phải cho cùng một kết quả
e)       Khi tính toán GDP bằng phương pháp tiêu dùng cuối cùng thì phần xuất khẩu không được tính vào vì đó là khoản tiêu dùng của người dân nước ngoài chứ không phải là của dân chúng trong nước
Câu 2
Anh/chị hãy sử dụng đồ thị để cho biết sự kiện sau ảnh hưởng như thế nào tới cung tiền, cầu tiền và mức giá: Giả sử có những thay đổi trong các quy định của ngân hàng hạn chế khả năng thanh toán bằng thẻ tín dụng? Nếu NHTW không có bất kỳ phản ứng nào với sự việc này thì mức giá thay đổi như thế nào?Nếu muốn giữ mức giá ổn định NHTW phải làm gì?
Câu 3
            Anh/chị hãy sử dụng mô hình thị trường vốn vay và mô hình thị trường hàng hóa trong nền kinh tế đóng chứng minh rằng cân bằng trên thị trường vốn vay cũng chính là cân bằng trên thị trường hàng hóa?
 Câu 4
Anh/chị hãy sử dụng mô hình IS-LM, hãy cho biết các cú sốc sau đây sẽ có ảnh hưởng như thế nào lên tổng thu nhập, lãi suất, tiêu dùng, và đầu tư?
a)Nếu ngân hàng trung ương tiến hành bán trái phiếu chính phủ để thu hẹp cung tiền ?
b) Bộ Y Tế công bố một công trình nghiên cứu cho thấy hành vi tiêu dùng ít và tiết kiệm nhiều hơn có thể làm tăng tuổi thọ trung bình của người dân
                                                                                                              GV ra đề: Trần Hoài Nam
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
                        KHOA KINH TẾ
 
ĐỀ THI HẾT MÔN : KINH TẾ VĨ MÔ
 Thời gian làm bài 60 phút
(Sinh viên không sử dụng tài liệu )
 
Đề thi gồm có 3 câu. Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn, riêng sinh viên cao đẳng không làm câu số 3
Câu 1
Những câu bình luận sau đúng hay sai, giải thích :
a.Nếu các số liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời, đồng thời quá trình xử lý số liệu cũng chính xác và kịp thời thì ba phương pháp tính GDP phải cho cùng một kết quả.
b.Hai nước, Nước A và Nước B có cùng mức GDP danh nghĩa. Ta có thể nói rằng người dân của hai nước này được hưởng một mức phúc lợi kinh tế như nhau được không?
c. Thanh toán chuyển nhượng (trợ cấp thất nghiệp, hưu trí...) là một khoản chi của chính phủ và được tính trong khoản chi tiêu G
d. GDP danh nghĩa được tính bằng cách chia GDP thực với mức giá chung (hay chỉ số khử lạm phát GDP).
e.Khi tính toán GDP bằng phương pháp tiêu dùng cuối cùng thì phần xuất khẩu không được tính vào vì đó là khoản tiêu dùng của người dân nước ngoài chứ không phải là của dân chúng trong nước 
f. GDP đã bao gồm giá trị khấu hao trong đó.
 
Câu 2
Anh/chị hãy cho biết tiền trong nền kinh tế được đo lường như thế nào? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến lượng cung tiền trong nền kinh tế ? Hãy sử dụng đồ thị để cho biết sự kiện sau ảnh hưởng như thế nào tới cung tiền, cầu tiền và mức giá: Khi các ngân hàng thu phí rút tiền thì dân chúng có khuynh hướng giữ tiền mặt nhiều hơn.
Nếu NHTW không có bất kỳ phản ứng nào với sự việc này thì mức giá thay đổi như thế nào?Nếu muốn giữ mức giá ổn định NHTW phải làm gì?
 
Câu 3 (Phân tích cho nền kinh tế Việt Nam)
Anh/chị hãy dùng đồ thị ba phần giải thích sự tác động tới đầu tư tư nhân, tiết kiệm, lãi suất, đầu tư nước ngoài ròng, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại. Khi khủng hoảng tiền tệ xảy ra tại Thái Lan, các nhà đầu tư rút vốn ra khỏi thị trường này và tập trung vốn đầu tư vào thị trường Việt Nam?
                                                                                                     
 
 GV ra đề: Trần Hoài Nam
 

Số lần xem trang : 6900
Nhập ngày : 22-04-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Kinh tế vĩ mô 1

  Bài tập vĩ mô 2(01-05-2015)

  Bài tập 2(25-04-2015)

  Bài tập 1(21-03-2015)

  Bai giang kinh tế vĩ mô(01-02-2015)

  Nợ công: Bài toán nan giải với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới(16-01-2015)

  Mượn chuyện nông nghiệp, nói chuyện tỷ giá(13-03-2014)

  Bài giảng chương CPI(09-10-2013)

  Bài đọc chương CPI(08-10-2013)

  Bài giảng kinh tế vĩ mô(25-09-2013)

  Nợ công - nguồn tài chính quan trọng cho đầu tư phát triển(15-07-2013)

Trang kế tiếp ... 1

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007