CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 326
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Đề thi kinh tế vi mô năm 2012-2013

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
                        KHOA KINH TẾ
 
ĐỀ THI: KINH TẾ VI MÔ
Lớp DH11QT– Thời gian làm bài 60 phút
(Sinh viên không sử dụng tài liệu- Nhóm 10)
 
Đề thi gồm có 3 câu. Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn.
 
Câu 1
Anh/chò haõy söû duïng ñoà thò cung caàu ñeå minh hoaï cho moãi tröôøng hôïp sau ñaây. Giaûi thích ngaén goïn ?
a)     Nho naêm nay maát muøa.
b)     Coù thoâng tin cho bieát aên toûi thöôøng xuyeân seõ ngaên ngöøa vaø trò ñöôïc nhieàu beänh.
 
Câu 2
     Cho các hàm số cung và cầu về lúa như sau:
     QS = P – 15
     QD = 60 – 2P          (P – đồng/kg; Q – ngàn kg)    
Yêu cầu
a. Tính giá và sản lượng cân bằng
b. Do hạn hán nên đường cung về lúa bị dịch chuyển sang Q = P – 21, cầu vẫn giữ nguyên.Tính giá và sản lượng cân bằng mới.
c. Để giảm bớt thiệt hại do hạn hán gây ra (câu b), chính phủ đưa ra một khoản trợ cấp 5đ/ kg lúa cho người sản xuất. Tính giá và lượng cân bằng trên thị trường. Giá mà người sản xuất nhận được và giá mà người tiêu dùng phải trả sẽ là bao nhiêu?
 
Câu 3
Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo có 80 người mua và 60 người sản xuất. Tất cả những người mua đều có chung một hàm số cầu giống nhau:
                         q = – P + 8,2
     Các doanh nghiệp trên thị trường đều có chung hàm số tổng chi phí giống nhau:
          TC = 3q + 24q   , với q0
Yêu Cầu:
a) Thiết lập hàm số cầu và hàm số cung của thị trường.
b) Tính mức sản lượng để tối đa lợi nhuận mỗi nhà sản xuất.
 
                                                                                                            GV ra ñeà: Traàn Hoaøi Nam


 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
                        KHOA KINH TẾ
 
ĐỀ THI: KINH TẾ VI MÔ
Lớp DH10KN – Thời gian làm bài 60 phút
(Sinh viên không sử dụng tài liệu – Nhóm 04)
 
Đề thi gồm có 3 câu. Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn.
 
Câu 1
Anh/chò haõy cho bieát laäp luaän sau ñaây ñuùng hay sai? Minh hoaï baèng ñoà thò vaø giaûi thích ngaén goïn.
a.      Ñöôïc muøa mía ñaõ laøm cho löôïng baùnh ngoït baùn ra treân thò tröôøng taêng
b.      Giaù beáp ga taêng maïnh ñaõ laøm cho giaù daàu hoâi taêng theo
 
Câu 2
Giả sử hàm số cầu và cung về xăng trên thị trường Việt Nam như sau:
        QD = 210 – 30P                      (P – ngàn đồng/ lít, Q – tỷ lít)
        QS =   60 + 20P
Yêu cầu
a. Xác định giá và sản lượng cân bằng của xăng trên thị trường.
b. Giả sử nhà nước đánh thuế 500 đ/ 1 lít xăng. Xác định giá và lượng cân bằng mới sau khi có thuế. Mức thuế mà người sản xuất, người tiêu dùng mỗi bên phải chịu trên mỗi lít xăng là bao nhiêu?  
 
Câu 3
Thò tröôøng saûn phaåm A laø thò tröôøng caïnh tranh hoaøn toaøn coù haøm soá caàu vaø haøm soá cung cuûa thò tröôøng laàn löôït laø:
QD = 15.000 – 400P ; QS = 5000 + 600P
                                                Trong ñoù ñôn vò tính cuûa P laø ñoàng, Q laø Kg.
            Yeâu caàu:
a.      Xaùc ñònh möùc giaù vaø saûn löôïng caân baèng cuûa thò tröôøng.
b.      Tính heä soá co giaõn cuûa caàu theo giaù taïi möùc giaù P = 18,75ñ
c.      Neáu caùc xí nghieäp tham gia saûn xuaát ngaønh haøng naøy ñeàu coù haøm soá toång chi phí nhö nhau laø: TC = 50 –10q + 2q2 thì:
c1) Moãi XN neân saûn xuaát ôû möùc saûn löôïng naøo ñeå thu ñöôïc lôïi nhuaän toái ña. Tính lôïi nhuaän thu ñöôïc cuûa moãi XN.
c2) Coù taát caû bao nhieâu doanh nghieäp tham gia saûn xuaát ngaønh haøng naøy.
 
                                                                                                            GV ra ñeà: Traàn Hoaøi Nam

Số lần xem trang : 973
Nhập ngày : 22-04-2014
Điều chỉnh lần cuối : 22-04-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007