CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 1352
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Đề thi năm 2012-2013

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
                        KHOA KINH TẾ
 
ĐỀ THI: KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN
 Thời gian làm bài 70 phút
(Sinh viên được sử dụng tài liệu)
 
Đề thi gồm có 03 câu. Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn.
 
Câu 1
Tự tương quan là hiện tượng các sai số ngẫu nhiên của mô hình có tương quan về mặt thống kê với nhau. Anh/chị hãy sử dụng đồ thị thể hiện phần dư (resid) theo hai cách để nhận biết hiện tương tự tương quan âm và tự tương quan dương?
 
Câu 2
Giả sử anh/chị được giao nhiệm vụ nghiên cứu về những tác động đến chi tiêu mua sách của sinh viên, bằng những hiểu biết của mình, anh/chị hãy chọn 3 biến số liên quan đến yếu tố cá nhân của sinh viên (biến định lượng) để giải thích chi tiêu mua sách của sinh viên? Hãy viết mô hình sử dụng và số liệu thu thập để phân tích là số liệu không gian hay số liệu thời gian?
 
Câu 3
Khảo sát sự liên hệ giữa năng suất lúa (Y: đơn vị tấn/ha) theo phân bón hóa học(X1: đơn vị kg/ha), thuốc trừ sâu (X2: đơn vị lít/ha) và công lao động (X3: số ngày công/ha)
a.      Trước khi chạy mô hình, anh/chị hãy viết mô hình và đánh giá mối quan hệ giữa các biến X1; X2 và X3 với biến Y. Lý giải sự đánh giá của mình.
b.      Với kết quả thu được (kết xuất 01) anh/chị hãy nhận xét về chất lượng của mô hình (chọn mức ý nghĩa là 5%)
c.      Hãy tiến hành kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình với mức ý nghĩa là 5% theo mô hình hồi quy phụ (kết xuất 02- đề nghị trình bày đầy đủ các bước thực hiện kiểm định). Biết giá trị tới hạn của phân phối chi-square bằng 16,9
 
GV ra đề: Trần Hoài Nam
 


Kết xuất 01

Dependent Variable: LNY
Method: Least Squares
Date: 12/10/12   Time: 10:47
Sample: 1 85
Included observations: 85
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob. 
LNX1
0.122642
0.037022
3.312698
0.0014
LNX2
0.445344
0.048875
9.111899
0.0000
LNX3
0.163672
0.031876
5.134678
0.0000
C
0.368632
0.051886
7.104686
0.0000
R-squared
0.810618
    Mean dependent var
1.306954
Adjusted R-squared
0.803603
    S.D. dependent var
0.183444
S.E. of regression
0.081296
    Akaike info criterion
-2.135516
Sum squared resid
0.535337
    Schwarz criterion
-2.020568
Log likelihood
94.75943
    F-statistic
115.5686
Durbin-Watson stat
2.029537
    Prob(F-statistic)
0.000000

 
 Kết xuất 2

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
7.830213
    Probability
0.000000
Obs*R-squared
41.17711
    Probability
0.000005
 
 
 
 
 
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/10/12   Time: 10:48
Sample: 1 85
Included observations: 85
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob. 
C
0.069073
0.019085
3.619188
0.0005
LNX1
0.005577
0.025384
0.219710
0.8267
LNX1^2
-0.000102
0.007307
-0.014024
0.9888
LNX1*LNX2
-0.060430
0.020130
-3.001953
0.0036
LNX1*LNX3
0.065554
0.016844
3.891758
0.0002
LNX2
-0.015322
0.040741
-0.376068
0.7079
LNX2^2
0.054936
0.025415
2.161535
0.0338
LNX2*LNX3
-0.048669
0.019217
-2.532638
0.0134
LNX3
-0.096290
0.024503
-3.929687
0.0002
LNX3^2
0.030581
0.007699
3.972178
0.0002
R-squared
0.484437
    Mean dependent var
0.006298
Adjusted R-squared
0.422569
    S.D. dependent var
0.011851
S.E. of regression
0.009005
    Akaike info criterion
-6.471901
Sum squared resid
0.006082
    Schwarz criterion
-6.184530
Log likelihood
285.0558
    F-statistic
7.830213
Durbin-Watson stat
2.005075
    Prob(F-statistic)
0.000000

 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
                        KHOA KINH TẾ
 
ĐỀ THI: KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN
 Thời gian làm bài 60 phút
(Sinh viên được sử dụng tài liệu – Nhóm 08)
 
Đề thi gồm có 03 câu. Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn.
 
Câu 1
Tự tương quan là hiện tượng các sai số ngẫu nhiên của mô hình có tương quan về mặt thống kê với nhau. Anh/chị hãy sử dụng đồ thị thể hiện phần dư (resid) theo hai cách để nhận biết hiện tương tự tương quan âm và tự tương quan dương?
Câu 2
Giả sử anh/chị được giao nhiệm vụ nghiên cứu về những tác động đến chi tiêu mua sách của sinh viên, bằng những hiểu biết của mình, anh/chị hãy chọn 3 biến số liên quan đến yếu tố cá nhân của sinh viên (biến định lượng) để giải thích chi tiêu mua sách của sinh viên? Hãy viết mô hình sử dụng, kỳ vọng dấu và số liệu thu thập để phân tích là số liệu không gian hay số liệu thời gian?
Câu 3
Cho hàm cầu về thịt gà của Mỹ theo dạng log-log như sau:
Ln Yt = b0 + b1Ln X1t + b2 Ln X2t + b3 Ln X3t + b4 Ln X4t + b5 Ln X5t + ut
 Trong đó:

Y:
Tieâu duøng bình quaân ñaàu ngöôøi veà thòt gaø (caân Anh hay lb)
X1:
Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi khaû duïng ($)
X2:
Gía thöïc cuûa thòt gaø (xu Myõ/lb)
X3:
Gía thöïc cuûa thòt heo (xu Myõ/lb)
X4:
Gía thöïc cuûa thòt boø (xu Myõ/lb)
X5:
Gía thöïc toång hôïp (xu Myõ/lb)

 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu:
a.      Với kết quả thu được (kết xuất 01), anh/chị hãy nhận xét về chất lượng của mô hình (chọn mức ý nghĩa là 5%)
b.      Haõy viết caùc moâ hình hoài qui boå sung (auxiliary regressions) coù theå coù? Anh/ch cho biết nhng nghi ng ca mình v hin tượng đña coäng tuyến xy ra trong moâ hình? Neáu coù hieän töôïng ña coäng tuyeán trong soá lieäu, (nhöõng) bieán soá naøo baïn coù theå loaïi boû ra khoûi moâ hình ñeå giaûm thieåu taùc ñoäng của hiện tượng đa coäng tuyến (keát suaát 2)?
c.      Haõy thöïc hieän kieåm ñònh Durbin-Watson veà hieän töôïng töï töông quan trong moâ hình cuûa baïn (keát suaát 1)?
 
GV ra đề: Trần Hoài Nam


 
 
 
 
Kết suất 1

Dependent Variable: LNY
Method: Least Squares
Date: 03/31/12   Time: 23:41
Sample: 1980 2002
Included observations: 23
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob. 
LNX1
0.348175
0.072090
4.829732
0.0002
LNX2
-0.584287
0.100562
-5.810222
0.0000
LNX3
0.358552
0.117088
3.062248
0.0071
LNX4
0.335285
0.126778
2.644667
0.0170
LNX5
-0.445082
0.167810
-2.652296
0.0168
C
2.423087
0.160922
15.05750
0.0000
R-squared
0.987490
    Mean dependent var
3.663887
Adjusted R-squared
0.983811
    S.D. dependent var
0.187659
S.E. of regression
0.023877
    Akaike info criterion
-4.412315
Sum squared resid
0.009692
    Schwarz criterion
-4.116099
Log likelihood
56.74162
    F-statistic
268.3822
Durbin-Watson stat
2.186751
    Prob(F-statistic)
0.000000

 
Kết suất 2 Ma traän töông quan
 

 
LNY
LNX1
LNX2
LNX3
LNX4
LNX5
LNY
 1.000000
 0.972526
 0.804364
 0.923984
 0.933642
 0.940520
LNX1
 0.972526
 1.000000
 0.907175
 0.972459
 0.979005
 0.986944
LNX2
 0.804364
 0.907175
 1.000000
 0.946751
 0.933064
 0.934598
LNX3
 0.923984
 0.972459
 0.946751
 1.000000
 0.954277
 0.981333
LNX4
 0.933642
 0.979005
 0.933064
 0.954277
 1.000000
 0.986767
LNX5
 0.940520
 0.986944
 0.934598
 0.981333
 0.986767
 1.000000

Số lần xem trang : 1035
Nhập ngày : 22-04-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Bài tập 3(17-04-2015)

  Bài tập 2(11-04-2015)

  Bài tập 1(21-03-2015)

  Bài giảng kinh tế lượng căn bản(01-02-2015)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007