TS. Võ Thị Hồng
Gởi thư liên hệ
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 945
Toàn hệ thống 1844
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bảng điểm các lớp

  ĐIỂM THI LICH SỬ VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2022-2023 ca thi 14:45 P. RD203(02-07-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2022-2023 ca thi 14:45 P. RD502(02-07-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 14:45 - nhóm 67- TV201(01-07-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 14:45 - nhóm 67- HD105(01-07-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 14:45 - nhóm 67- HD101(01-07-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 14:45 - nhóm 67- RD201(01-07-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 14:45 - nhóm 64- TV301(27-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 14:45 - nhóm 64- RD202(27-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 14:45 - nhóm 64- HD102(27-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 14:45 - nhóm 64- HD204(27-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 12;15 - nhóm 54- TV201(25-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 12;15 - nhóm 54- HD105(25-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 12;15 - nhóm 54- HD101(25-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 12;15 - nhóm 54- RD201(25-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 12;15 - nhóm 51- TV301(22-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 12;15 - nhóm 51- RD202(22-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 12;15 - nhóm 51- HD102(22-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 12;15 - nhóm 51- HD204(22-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 9:45 - nhóm 41- TV201(20-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 9:45 - nhóm 41- HD105(20-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 9:45 - nhóm 41- HD101(20-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 9:45 - nhóm 41- RD201(20-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 9:45 - nhóm 40- TV301(20-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 9:45 - nhóm 40- RD202(20-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 9:45 - nhóm 40- HD102(20-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 9:45 - nhóm 40- HD204(20-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 9:45 - nhóm 110- TV102(16-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 7:30 - nhóm 21- TV301(15-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 7:30 - nhóm 21- RD202(15-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 7:30 - nhóm 21- HD102(15-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 7:30 - nhóm 21- HD204(15-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 7:30 - nhóm 24- TV201(12-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 7:30 - nhóm 24- HD105(12-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 7:30 - nhóm 24- HD101(12-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2022-2023)CA THI 7:30 - nhóm 24- RD201(12-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2022-2023.4 ca thi 7h30- HD105(06-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2022-2023.4 ca thi 7h30- HD101(06-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2022-2023.4 ca thi 7h30- TV202(06-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2022-2023.4 ca thi 7h30- CT-101(06-06-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2022-2023 )CATHI 12:15 - nhóm 29- RD205(11-01-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2022-2023 )CATHI 12:15 - nhóm 31- RD206(11-01-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2022-2023 )CATHI 12:15 - nhóm 31- RD101(11-01-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2022-2023 )CATHI 12:15 - nhóm 31- RD302(11-01-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2022-2023 )CATHI 09:45 - nhóm 30- RD206(11-01-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2022-2023 )CATHI 09:45 - nhóm 30- RD101(10-01-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2022-2023 )CATHI 09:45 - nhóm 30- RD302(10-01-2023)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2021-2022.nhóm 4 ca thi 14h:45- TV-201(17-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2021-2022.nhóm 3 ca thi 14h:45- CT 101(17-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2021-2022.nhóm 3 ca thi 14h:45- HD205(17-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2021-2022.nhóm 2 ca thi 14h:45- CT 102(17-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 14:45 - nhóm 28- TV303(17-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 14:45 - nhóm 28- HD202(17-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 14:45 - nhóm 28- HD201(17-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 14:45 - nhóm 27- TV201(17-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 14:45 - nhóm 27- HD203(17-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 14:45 - nhóm 27- HD205(17-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 12:15 - nhóm 24- TV301(16-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 12:15 - nhóm 24- HD305(16-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 12:15 - nhóm 24- HD204(16-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 12:15 - nhóm 22- TV201(16-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 12:15 - nhóm 22- P.RD203(16-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2021-2022 )CATHI 12:15 - nhóm 22- P.RD205(16-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐỢT 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HK 1 (2021-2022)NHÓM 25,28,30.(01-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2021-2022 P. RD406(01-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2021-2022 P. RD301(01-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2021-2022 P. RD105(01-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2021-2022 P. RD403(01-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I2021-2022- NHÓM 1(03-07-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I2021-2022- NHÓM 2(03-07-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2021-2022)CA THI 12:15 - nhóm 25- P.RD203(22-04-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2021-2022)CA THI 12:15 - nhóm 25- P.RD105(22-04-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2021-2022)CA THI 12:15 - nhóm 25- P.RD304(22-04-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2021-2022)CA THI 9:45- nhóm 30- P.RD106(22-04-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2021-2022)CA THI 9:45- nhóm 30- P.RD303(22-04-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2021-2022)CA THI 9:45- nhóm30 - P.RD205(22-04-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2021-2022)CA THI 9:45- nhóm 28- P.RD504(22-04-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2021-2022)CA THI 9:45- nhóm 28- P.RD503(22-04-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2021-2022)CA THI 9:45- nhóm 28- P.RD204(22-04-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 14H-P.RD102(20-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 14H-P.RD303(20-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 14H-P.RD503(20-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 14H-P.RD305(20-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 14H-P.RD302(20-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 10H30-P.RD 106(20-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 10H30-P.RD 305(20-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 10H30-P.RD 302(20-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 10H30-P.RD 303(20-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 10H30-P.RD 102(20-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2020-2021)nhóm 33(19-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2020-2021)nhóm 16(19-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2020-2021)nhóm 10(19-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2020-2021)nhóm 3(19-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2020-2021 P. RD303- 10h30(15-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2020-2021 P. RD406 - 10h30(15-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2020-2021 P. RD4202 - 10h30(15-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2020-2021 P. RD205- 10h30(15-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2020-2021 P. RD304- 10h30(15-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II2020-2021P. RD-305- 8h(15-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2020-2021 P. RD304- 8h(15-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II2020-2021 P. RD404- 8h(15-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II2020-2021 P. RD502- 8h(15-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II2020-2021P. RD5018h(15-03-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2020-2021)CA THI 14:45- nhóm 28- P.TV201(06-02-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2020-2021)CA THI 14:45- nhóm 28- P.HD202(06-02-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2020-2021)CA THI 9:45- nhóm 25- P.TV201(02-02-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2020-2021)CA THI 9:45- nhóm 25- P.HD202(02-02-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2020-2021)CA THI 9:45- nhóm 21- P.TV102(01-02-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2020-2021)CA THI 9:45- nhóm 21- P.HD201(01-02-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2020-2021)CA THI 7:30 - nhóm 22- P.TV102(29-01-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2020-2021)CA THI 7:30 - nhóm 22- P.HD203(29-01-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2020-2021) LỚP DH18TP(28-01-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I 2020-2021 P-RD303(19-01-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I 2020-2021 P-RD106(19-01-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I 2020-2021 P-RD501(19-01-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I 2020-2021 P-RD301(19-01-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2019-2020)CA THI 12:15- nhóm 10- P.TV303(24-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2019-2020)CA THI 12:15- nhóm 10- P.:HD203(24-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 04- P.TV102(24-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2019-2020) CA THI 9:45 nhóm 04 P:HD 202(24-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2019-2020) CA THI 7 30 nhóm 09 P-TV102(24-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2019-2020) CA THI 7 30 nhóm 09 P- HD201(24-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2019-2020) CA THI 7: 30 nhóm 09 P-HD202(24-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2019-2020) CA THI 7 30 nhóm 03 PTV302(24-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2019-2020. nhóm 3- P TV102(10-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2020-2021. 10H30-P.RD 102(10-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2019-2020. nhóm 3- P HD203(10-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2019-2020. nhóm 5- P TV101(10-09-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2019-2020 P-NN212(25-08-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2019-2020 P-NN207(25-08-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 12:15- nhóm 17- P.TV303(11-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I 2019-2020 P-NN205(09-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I 2019-2020 P-NN208(09-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I 2019-2020 P-NN203(09-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 14:45- nhóm 12- P.TV102(08-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 14:45- nhóm 12- P.HD201(08-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 14:45- nhóm 12- P.HD202(08-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 14:45- nhóm 1- P.TV303(07-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 14:45- nhóm 1- P.CT101(07-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 14:45- nhóm 1- P.HD203(06-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 12:15- nhóm 20- P.TV201A(05-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 12:15- nhóm 20- P.CT102(05-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 12:15- nhóm 17- P.CT101(04-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 12:15- nhóm 17- P.HD203(04-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 12:15- nhóm 3- P.HD201(03-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 12:15- nhóm 3- P.HD202(02-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 12:15- nhómDH18SHC&MTC- PHD205.(02-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 21- P.TV201A(01-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 21- P. CT102(01-02-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 15- P.TV102(31-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 15- P.HD201(31-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 15- P.HD202(30-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 13- P.TV303(30-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 13- P.CT101(29-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 13- P.HD203(29-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 4- P.TV302(24-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 9:45- nhóm 4- P.HD303(24-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 7:30- nhóm 18- P.TV102(21-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 7:30- nhóm 18- P.HD201(21-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 7:30- nhóm 18- P.HD202(21-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 7:30- nhóm 7- P.CT101(18-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 7:30- nhóm 7- P.HD203(16-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 7:30- nhóm 5- P. TV201(15-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2019-2020)CA THI 7:30- nhóm 5- P. CT.102(14-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2019-2020- NHÓM 11 GIỜ THI 14:45 - P. RD 402(11-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2019-2020- NHÓM 11 GIỜ THI 14:45 - P. RD 403(11-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2019-2020- NHÓM 11 GIỜ THI 14:45 - P. RD 204(11-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2019-2020- NHÓM 11 GIỜ THI 14:45 - P. RD 401(09-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (201 9-2020- NHÓM 9 GIỜ THI 14:45 - P. RD 201(08-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (201 9-2020- NHÓM 9 GIỜ THI 14:45 - P. RD 302(07-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (201 9-2020- NHÓM 9 - GIỜ THI 14:45 - RD 101(07-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2019-2020)- NHÓM 9- GIỜ THI 14:45 - RD 102(06-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2019-2020) LỚP DH18SHC P.RD202 7h15(06-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 2- P.HD303(10-09-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 2- P. CT102(10-09-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 1- P. TV201(10-09-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2018-2019)THI 12:15- nhóm 1- P. CT 202(10-09-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 14:45-nhóm 23 -P.RD-306(10-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 14:45-nhóm 23 -P.RD-304(10-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 14:45-nhóm 23 -P.RD-401(10-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 14:45-nhóm 08 -P.RD-106(09-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 14:45-nhóm 08 -P.RD-201(09-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 14:45-nhóm 08 -P.RD-303(09-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 14:45-nhóm 02 -P.RD-302(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 14:45-nhóm 02 -P.RD-206(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 14:45-nhóm 02 -P.RD-101(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 14:45-nhóm 02 -P.RD-102(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  DANH SÁCH VINH VIÊN LỚP TT HCM NHÓM 2.. Tá»” 2 . P.RD100. THỨ HAI TIẾT 7. SỐ TT61-120(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  DANH SÁCH VINH VIÊN LỚP TT HCM NHÓM 2.. Tá»” 1 . P.RD100. THỨ HAI TIẾT 7. SỐ TT1-60(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  DANH SÁCH VINH VIÊN LỚP TT HCM NHÓM 1.. Tá»” 2 . P.RD100. THỨ HAI TIẾT 1SỐ TT 61-120(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  DANH SÁCH VINH VIÊN LỚP TT HCM NHÓM 1.. Tá»” 1 . P.RD100. THỨ HAI TIẾT 1SỐ TT 1-60(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 12 -P. RD306(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 12 -P. RD201(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 12 -P. RD303(07-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 10 -P. RD302(06-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 10 -P. RD206(06-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 10 -P. RD101(06-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 10 -P. RD102(06-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 07 -P. R304(05-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 07 -P. RD401(05-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 07 -P. R106(05-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 05 -P. R502(05-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 05 -P. R403(05-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 12:15 - nhóm 05 -P. R204(05-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 9: 45 - nhóm 11 -P. RD304(04-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 9: 45 - nhóm 11 -P. RD401(04-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 9: 45 - nhóm 11 -P. RD106(04-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 9: 45 - nhóm 09 -P. RD306(03-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 9: 45 - nhóm 09 -P. RD201(03-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 9: 45 - nhóm 09 -P. RD303(03-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 27 - P. RD. 304(01-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 27 - P. RD. 401(01-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 27 - P. RD. 106(01-07-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 24 - P. RD. 302(30-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 24 - P. RD. 206(30-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 24 - P. RD. 101(30-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 24 - P. RD. 102(30-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II 2018-2019 9h45 nhóm 3 P RD 302(29-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II 2018-2019 9h45 nhóm 3 P RD 206(29-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II 2018-2019 9h45 nhóm 3 P RD 101(29-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II 2018-2019 9h45 nhóm 3 P RD 102(29-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 4- P. RD. 403(28-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 4- P. RD. 502(28-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 4- P. RD. 204(28-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 3- P. RD. 306(27-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30-nhóm 3- P. RD. 201(27-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2018-2019) 7:30 -nhóm 3- P. RD. 303(27-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II2018-2019 P-NN205(26-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II 2018-2019 P-NN208(26-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ II2018-2019 P-NN203(26-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 9 P RD403(25-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 9 P RD 502(25-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 9 P RD 204(25-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 7 P RD306(24-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 7 P RD201(24-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 7 P RD303(24-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 4 P RD304(23-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 4 P RD401(23-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 4 P RD106(23-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 7h30 nhóm 8 P RD403(22-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 7h30 nhóm 8 P RD502(22-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 7h30 nhóm 8 P RD204(22-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 5 ) GIỜ THI 7:30 - P RD306(21-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 5 ) GIỜ THI 7:30 - P RD201(21-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 5 ) GIỜ THI 7:30 - P RD304 (21-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 1 ) GIỜ THI 7:30 - P RD 401(21-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II 2018-2019 NHÓM 1 GIỜ THI 7h30 P RD 304(21-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ2 2018-2019 GIỜ THI 7h30 P RD 106(20-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2018-2019 P TV 102(20-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2018-2019 P CT 102(20-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 ) LỚP TẠI CHỨC THÚ Y 17(TC17TY)(10-04-2019)

Xem tiếp >>

  IỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 14:45 P. RD.303- NHÓM NHẢY 2(27-02-2019)

Xem tiếp >>

  IỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 14:45 P. RD.206- NHÓM NHẢY 2(27-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 14:45 P. RD.304- NHÓM NHẢY 2(25-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI14:45 P. RD 106- NHÓM NHẢY 2(25-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 ) LỚP DH17TT TY TT(25-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI.14:45 P. RD305- NHÓM 20(25-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI14:45 P. RD.403- NHÓM 20(25-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 14:45 P. RD.204- NHÓM 20(25-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 12:15 P. RD.304- NHÓM NHẢY 1(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 12:15 P. RD.106- NHÓM NHẢY 1(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI12:15 P. RD303- NHÓM NHẢY 1(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 12:15 P. RD206- NHÓM NHẢY 1(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 12:15 P. RD104- NHÓM 23(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 12:15 P. RD403- NHÓM 23(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 12:15 P. RD 204- NHÓM 23(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 9:45 P.RD.403- NHÓM 7(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 9:45 P.RD.204- NHÓM 7(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 9:45 P RD.106- NHÓM 7(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 9:45 P. RD.304- NHÓM 3(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 9:45. P. RD.303- NHÓM 3(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 9:45 P. RD.206- NHÓM 3(17-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 7:30 P. RD.403- NHÓM 22(10-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 7:30 P. RD.204- NHÓM 22(10-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 7:30 P. RD.106 - NHÓM 22(10-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 7:30- P. RD 105 - NHÓM 21(10-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 7:30 P. RD RD.404- NHÓM 21(10-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 7:30 P. RD RD.305- NHÓM 21(10-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 7:30 P. RD RD.304- NHÓM 6(10-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 7:30 P. RD RD.303- NHÓM 6(10-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 7:30 P. RD RD.206- NHÓM 6(10-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45 nhóm 20- P. RD. 303(07-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 20- P. RD. 302(07-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 20- P. RD. 206(07-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 13- P. RD. 202(07-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 13- P. RD. 304(07-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 13- P. RD. 106(07-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 714:45- nhóm 13- P. RD. 201(07-02-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 7- P. RD. 305(31-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 7- P. RD. 403(31-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 7- P. RD. 204(31-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 6- P. RD. 306(31-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 6- P. RD. 105(31-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 6- P. RD. 404(31-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 23- P. RD. 204(29-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 23- P. RD. 304(29-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 23- P. RD. 106(29-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 14- P. RD. 404(29-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 14- P. RD. 305(29-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 121:15- nhóm 14- P. RD. 403(29-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 1- P. RD. 202(29-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 1- P. RD. 306(29-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 1- P. RD. 105(29-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HK 1(2018-2019)DH17AV (27-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 14:45- nhóm 30-CLC(SHC&QTC- P. RD. 406(27-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 27- P. RD. 201(27-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15 - nhóm 27- P. RD. 303(27-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 27- P. RD. 302(27-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 12:15- nhóm 27- P. RD. 206(27-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 26- P. RD. 106(24-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 26 - P. RD. 303(24-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 26- P. RD. 206(24-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 11- P. RD. 105(24-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 11- P. RD. 404(24-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 11- P. RD. 305(24-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 9- P. RD. 203(21-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 9- P. RD. 104(21-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 9- P. RD. 306(21-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 5- P. RD. 403(21-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 5- P. RD. 204(21-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 9:45- nhóm 5 - P. RD. 304(21-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30-nhóm 12- P. RD. 104(20-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30-nhóm 12- P. RD. 203(20-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30-nhóm 12- P. RD. 306(20-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30-nhóm 8- P. RD. 403(20-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30-nhóm 8- P. RD. 204(20-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30-nhóm 8- P. RD. 304(20-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30-nhóm 32- P. RD. 106(18-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30-nhóm 32- P. RD. 303(18-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30-nhóm 32- P. RD. 206(18-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2018-2019- NHÓM 28 ) GIỜ THI 7:30 - P. RD 306(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2018-2019- NHÓM 27 ) GIỜ THI 7:30 - P. RD 304(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2018-2019- NHÓM 27 ) GIỜ THI 7:30 - P. RD 106(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2018-2019- NHÓM 27 ) GIỜ THI 7:30 - P. RD 206(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2018-2019- NHÓM 27 ) GIỜ THI 7:30 - P. RD 303(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2018-2019- NHÓM 26 ) GIỜ THI 7:30 - P. RD 105(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2018-2019- NHÓM 25 ) GIỜ THI 7:30 - P. RD 403(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2018-2019- NHÓM 25 ) GIỜ THI 7:30 - P. RD 204(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2018-2019- NHÓM 24 ) GIỜ THI 7:30 - P. RD 305(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2018-2019- NHÓM 24 ) GIỜ THI 7:30 - P. RD 404(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ III (2017-2018)CA THI 9 h30 P. RD 204(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ III (2017-2018 )CA THI 9 h30- P. RD 106(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ III (2017-2018 )CA THI 7 GIỜ P. RD 105(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ III (2017-2018)CA THI 7 GIỜ P. RD 204(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ III (2017-2018)CA THI 7 GIỜ P. RD 106(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2017-2018)CA THI 9 h30 P. RD 105(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2017-2018)CA THI 9 h30- P. RD 204(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2017-2018)CA THI 9 h30 P. RD 106(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2017-2018)CA THI 7 GIỜ P. RD 105(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2017-2018)CA THI 7 GIỜ P. RD 106(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2017-2018)CA THI 7 GIỜ P. RD 204(06-09-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM NHÓM 2, GIỜ THI: 9h30, P. CT102(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM NHÓM 2, GIỜ THI: 9h30, P. CT201(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM NHÓM 1, GIỜ THI: 9h30, P. TV 201(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM NHÓM 1, GIỜ THI: 9h30, P.CT 202(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 17, GIỜ THI: 14h 45, P.TV 201(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 17, GIỜ THI: 14h 45, P. CT 202(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 14, GIỜ THI: 14h 45, P.HD 303(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 14, GIỜ THI: 14h 45, P. CT 102(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 10, GIỜ THI: 14h 45, P.TV 303(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 10, GIỜ THI: 14h 45, P.HD 201(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 10, GIỜ THI: 14h 45, P.HD 202(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 2, GIỜ THI: 14h 45, P. TV 102(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 2, GIỜ THI: 14h 45, P.C T201(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 28, GIỜ THI: 12h 15, P.HD 202(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 28, GIỜ THI: 12h 15, P. CT101(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 28, GIỜ THI: 12h 15, P.HD 201(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 23, GIỜ THI: 12h 15, P.TV. 103(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 23, GIỜ THI: 12h 15, P.TV301 (01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 15, GIỜ THI: 12h 15, P.HD301(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 15, GIỜ THI: 12h 15, P.TV.101 (01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 19, GIỜ THI: 12h 15, P.TV201(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 19, GIỜ THI: 12h 15, P.CT.201 (01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 3, GIỜ THI: 12h 15, P.CT.202(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 3, GIỜ THI: 12h 15, P.CT102 (01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 3, GIỜ THI: 12h 15, P.TV.102 (01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 4, GIỜ THI: 12h 15, P.TV302 (01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TU7OI73NG Há»’ CHÍ MINH NHÓM 4, GIỜ THI: 12h 15, P.HD 303 (01-08-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 8, GIỜ THI: 14h45, P.RD 304(22-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 8, GIỜ THI: 14h45, P.RD 106(22-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 8, GIỜ THI: 14h45, P.RD 201(22-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 8, GIỜ THI: 14h45, P.RD 303(22-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 15, GIỜ THI: 14h45, P.RD 102(22-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 15, GIỜ THI: 14h45, P.RD 104(22-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 15, GIỜ THI: 14h45, P.RD 105(22-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 15, GIỜ THI: 14h45, P.RD 404(22-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 1, GIỜ THI: 14h45, P.RD 202(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 1, GIỜ THI: 14h45, P.RD 305(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 1, GIỜ THI: 14h45, P.RD 403(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 1, GIỜ THI: 14h45, P.RD 204(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 22, GIỜ THI: 12h15, P.RD 202(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 22, GIỜ THI: 12h15, P.RD 305(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 22, GIỜ THI: 12h15, P.RD 403(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 22, GIỜ THI: 12h15, P.RD 204(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 18, GIỜ THI: 12h15, P.RD 102(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 18, GIỜ THI: 12h15, P.RD 104(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 18, GIỜ THI: 12h15, P.RD 105(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 18, GIỜ THI: 12h15, P.RD 404(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 21, GIỜ THI: 12h15, P.RD 101(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 21, GIỜ THI: 12h15, P.RD 503(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 21, GIỜ THI: 12h15, P.RD 103(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 21, GIỜ THI: 12h15, P.RD 203(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 14, GIỜ THI: 12h15, P.RD 304(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 14, GIỜ THI: 12h15, P.RD 106(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 14, GIỜ THI: 12h15, P.RD 201(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 14, GIỜ THI: 12h15, P.RD 303(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 24, GIỜ THI: 9h30, P.RD 305(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 24, GIỜ THI: 9h30, P.RD 403(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 24, GIỜ THI: 9h30, P.RD 204(21-07-2018)

 

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 24, GIỜ THI: 9h30, P.RD 304(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 11, GIỜ THI: 9h30, P.RD 104(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 11, GIỜ THI: 9h30, P.RD 106(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 11, GIỜ THI: 9h30, P.RD 201(21-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 11, GIỜ THI: 9h30, P.RD 303(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 7, GIỜ THI: 9h30, P.RD 203(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 7, GIỜ THI: 9h30, P.RD202(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 7, GIỜ THI:9h30, P.R105(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 7, GIỜ THI: 9h30, P.RD404(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 26 CHẤT LƯỢNG CAO GIỜ THI:12h15 , P.SDH001 và SDH002(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 25 CHẤT LƯỢNG CAO GIỜ THI:9H30 , P.SDH001(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 25 CHẤT LƯỢNG CAO, GIỜ THI:9H30 , P.SDH002(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 9, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD 202(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 9, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD305(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 9, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD403(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 9, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD204(20-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 2, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD102(19-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 2, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD104(19-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 2, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD105(19-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 2, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD404(19-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 5, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD304(19-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 5, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD106(19-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 5, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD201(19-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÓM 5, GIỜ THI: 7 GIỜ, P.RD303(19-07-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 22, GIỜ THI: 12H:15, P: TV303(26-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 22, GIỜ THI: 12H:15, P: HD201(26-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 22, GIỜ THI: 12H:15, P: PV227(26-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 17, GIỜ THI: 12H:15, P: PV325(26-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 17, GIỜ THI: 12H:15, P: CT102(26-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 17, GIỜ THI: 12H:15, P: CT202(26-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 14, GIỜ THI: 12H:15, P: TV102(26-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 14, GIỜ THI: 12H:15, P: CT201(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 14, GIỜ THI: 12H:15, P: RD102(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 07, GIỜ THI: 12H:15, P: TV201(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 07, GIỜ THI: 12H:15, P: HD202(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) 12H:15, NHÓM 07 P: RD101(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 23, GIỜ THI: 9h:30, P: TV303(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 23, GIỜ THI: 9H:30 , P: HD201(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 23, GIỜ THI: 9h:30, P: PV227(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 21, GIỜ THI: 9h:30, P: TV102(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 21, GIỜ THI: 9h:30, P: CT201(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 21, GIỜ THI: 9h:30, P: RD102(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 18, GIỜ THI: 9H:30 , P: TV201(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 18, GIỜ THI: 9H:30 , P: HD202(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 18, GIỜ THI: 9h:30, P: RD101(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 09, GIỜ THI: 9h:30, P: PV325(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 09, GIỜ THI: 9h:30, P: CT102(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 09, GIỜ THI: 9H:30 , P: CT202(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 11, GIỜ THI: 7H:00 , P: TV102(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 11, GIỜ THI: 7H:00 , P: CT201(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 11, GIỜ THI: 7H:00 , P: RD102(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 20, GIỜ THI: 7H:00 , P: PV325(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 20, GIỜ THI: 7H:00 , P: CT102(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 20, GIỜ THI: 7H:00 , P: CT202(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 10, GIỜ THI: 7H:00 , P: TV201(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 10, GIỜ THI: 7H:00 , P: HD202(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 10, GIỜ THI: 7H:00 , P: HD101(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 36, GIỜ THI: 12:15 , P: PV 325(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 36, GIỜ THI: 12:15 , P: CT102(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 36, GIỜ THI: 12:15 , P: CT202(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 29, GIỜ THI: 12:15 , P: TV102(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 29, GIỜ THI: 12:15 , P: HD202(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 29, GIỜ THI: 12:15 , P: RĐ101(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 02, GIỜ THI: 12:15 , P: TV303(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 02, GIỜ THI: 12:15 , P: PV227(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 02, GIỜ THI: 12:15 , P: HD201(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 12, GIỜ THI: 12:15 , P: PV225(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 12, GIỜ THI: 12:15 , P: CT 201(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 12, GIỜ THI: 12:15 , P: RĐ 102(03-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 33,GIỜ THI: 9:30 , P: PV225(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 33,GIỜ THI: 9:30 , P: CT 201(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 33,GIỜ THI: 9:30 , P: RĐ 102(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 13,GIỜ THI: 9:30 , P: HD303(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 13,GIỜ THI: 9:30 , P: CT 102(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 09,GIỜ THI: 9:30 , P: TV201(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 09,GIỜ THI: 9:30 , P: CT202(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 01,GIỜ THI: 9:30 , P: TV102(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 01,GIỜ THI: 9:30 , P: HD202(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 01,GIỜ THI: 9:30 , RD101(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 28, 7 GIỜ, P: TV: 102(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 28, 7 GIỜ, P: HD : 202(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 28, 7 GIỜ, P: RD: 101(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 11, 7 GIỜ, PV: 225(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 11, 7 GIỜ, P: CT: 201(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 11, 7 GIỜ, P- RD:102(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 07, 7 GIỜ, P- PV:325(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 07, 7 GIỜ, P- CT:102(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 07, 7 GIỜ, P- CT: 202(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 03, 7 GIỜ, P: TV303(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 03, 7 GIỜ, P:HD201(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 03, 7 GIỜ, P: 227(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 2 - P. RD 201- 9 GIỜ30(05-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 2 - P. RD 303- 9 GIỜ30(05-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 2 - P. RD 302- 9 GIỜ30(05-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 2 - P. RD 101- 9 GIỜ30(05-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 2 - P. RD 102- 9 GIỜ30(05-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 1 - P. RD 201- 7 GIỜ(05-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 1 - P. RD 303- 7 GIỜ(05-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 1 - P. RD 302- 7 GIỜ(05-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 1 - P. RD 102- 7 GIỜ(05-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 1 - P. RD 101- 7 GIỜ (05-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 1. PHÃ’NG RD201 -9 GIỜ30(04-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 1. PHÃ’NG RD303 -9 GIỜ30(04-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 1. PHÃ’NG RD302 -9 GIỜ30(04-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 1. PHÃ’NG RD101 -9 GIỜ30(04-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 1. PHÃ’NG RD102 -9 GIỜ30(04-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 2. PHÃ’NG RD201 -7 GIỜ(04-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 2. PHÃ’NG RD303 -7 GIỜ(04-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 2. PHÃ’NG RD302 -7 GIỜ(04-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 2. PHÃ’NG RD101 -7 GIỜ(04-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 3 (2016-2017) NHÓM 2. PHÃ’NG RD102 -7 GIỜ(04-09-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 15 - P. RD204- 7 GIỜ(08-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 21- P. RD 104- 9GIỜ: 30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 21- P. RD 105- 9GIỜ: 30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 21- P. RD 305- 9GIỜ: 30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 20- P. RD 204- 14 GIỜ45(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 20- P. RD 304- 14 GIỜ45(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 20- P. RD 106- 14 GIỜ45(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 19- P. RD 201- 14 GIỜ45(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 19- P. RD 303- 14 GIỜ45(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 19- P. RD 302- 14 GIỜ45(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 19- P. RD 101- 14 GIỜ45(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 19- P. RD 102- 14 GIỜ45(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 18- P. RD 201- 9 GIỜ30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 18 - P. RD303 - 9 GIỜ30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 18 - P. RD302 - 9 GIỜ30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 18 - P. RD.101 - 9 GIỜ30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 18 - P. RD102 - 9 GIỜ30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 17 - P. RD 202 - 7 GIỜ(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 17 - P. RD304- 7 GIỜ(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 17 - P. RD106- 7 GIỜ(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 17 - P. RD201- 7 GIỜ(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 16 - P. RD 202- 9 GIỜ30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 16 - P. RD204- 9 GIỜ30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 16 - P. RD 304- 9 GIỜ30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 16 - P. RD106 - 9 GIỜ30(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 15 - P. RD105- 7 GIỜ(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) NHÓM 15 P. RD305- 7 GIỜ(06-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) LỚP DHTYTT HỌC LẠI(05-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) LỚP DH15TTB(05-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 (2016-2017) LỚP DH15TTA(05-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN LỊCH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG- HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM DHAV-. PHÃ’NG206(05-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN LỊCH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG- HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM DHAV-. PHÃ’NG205(05-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN LỊCH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG- HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM DHAV-. PHÃ’NG207(05-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN LỊCH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG- HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM DHAV-. PHÃ’NG203(05-07-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 14. PHÃ’NG RD.200 -14GIỜ45(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 14. PHÃ’NG RD.302 -14GIỜ45(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 14. PHÃ’NG RD.101 -14GIỜ45(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 14. PHÃ’NG RD.102 -14GIỜ45(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 16. PHÃ’NG RD.305 -12GIỜ15(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 16. PHÃ’NG RD.204 -12GIỜ15(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 16. PHÃ’NG RD.304 -12GIỜ15(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 15. PHÃ’NG RD.101 -12GIỜ15(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 15. PHÃ’NG RD.200 -12GIỜ15(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 15. PHÃ’NG RD.302 -12GIỜ15(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 15. PHÃ’NG RD.102 -12GIỜ15(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 17. PHÃ’NG RD.200 -9 GIỜ30(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 17. PHÃ’NG RD.302 -9 GIỜ30(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 17. PHÃ’NG RD.101 -9 GIỜ30(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 17. PHÃ’NG RD.102 -9 GIỜ30(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 13. PHÃ’NG RD.403 -12GIỜ15(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 13. PHÃ’NG RD.203 -12GIỜ15(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 13. PHÃ’NG RD.104 -12GIỜ15(29-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 9. PHÃ’NG RD.202 -14GIỜ45(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 9. PHÃ’NG RD.106 -14GIỜ45(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 9. PHÃ’NG RD.201 -14GIỜ45(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 9. PHÃ’NG RD.303 -14GIỜ45 up lại lần 2(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 7. PHÃ’NG RD.305 -14GIỜ45(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 7. PHÃ’NG RD.204 -14GIỜ45(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 7. PHÃ’NG RD.304 -14GIỜ45(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 5. PHÃ’NG RD.202 -12GIỜ15(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 5. PHÃ’NG RD.106 -12GIỜ15(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 5. PHÃ’NG RD.201 -12GIỜ15(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 5. PHÃ’NG RD.303 -12GIỜ15(28-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 18. PHÃ’NG RD.106 -9 GIỜ30(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 18. PHÃ’NG RD.202 -9 GIỜ30(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 18. PHÃ’NG RD.201-9GIỜ30(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 18. PHÃ’NG RD.303 -9 GIỜ 30- có bổ sung danh sách thiếu(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 12. PHÃ’NG RD.305-7 GIỜ(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 12. PHÃ’NG RD.204-7 GIỜ(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 12. PHÃ’NG RD.304-7 GIỜ(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 19. PHÃ’NG RD.402 -7 GIỜ(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 19. PHÃ’NG RD.502 -7 GIỜ(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 19. PHÃ’NG RD.401 -7 GIỜ(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 19. PHÃ’NG RD.301 -7 GIỜ(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 4. PHÃ’NG RD.304 -9 GIỜ30(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 4. PHÃ’NG RD.305 -9GIỜ 30(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 4. PHÃ’NG RD.204 -9 GIỜ30(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 3. PHÃ’NG RD.200 -7 GIỜ(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 3. PHÃ’NG RD.101 -7 GIỜ(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 3. PHÃ’NG RD.302-7 GIỜ(26-06-2017)

 

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 3. PHÃ’NG RD.102 -7 GIỜ(26-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 1. PHÃ’NG RD.201 -7 GIỜ(25-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 1. PHÃ’NG RD.106 -7 GIỜ(25-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 1. PHÃ’NG RD.202-7 GIỜ(25-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 1. PHÃ’NG RD.303-7 GIỜ(25-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2016-2017 P. TV 201(25-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2016-2017 P. CT101(25-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2016-2017 P. CT201(25-06-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM TPTT13B - P. CT302 (02-02-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM TPTT13B - P. CT302 (02-02-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 18 - TV 101 - 9h30(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 18 - TV 103 - 9h30(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 17 - TV 301 - 14h45(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 17 - TV 302 - 14h45(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 14 - TV 303 - 14h45(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 14 - TV 102 - 14h45(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 12- PV227 - 14h45(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 12- TV201 - 14h45(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 12- HD 204 - 14h45(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 11- TV 303 - 9h30(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 11- TV 303 - 9h30(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 9- TV 302 - 7h(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 9- TV 303 - 7h(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 8- TV10 3 - 14h45(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 8- TV101 - 14h45(26-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 7- HD 204 - 12h15(25-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 7- PV227 - 12h15(25-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 7- TV201 - 12h15(25-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 6- TV102 - 9h30(24-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 6- TV 301 - 9h30(24-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 4- HD 204 - 9h30(23-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 4- TV201 - 9h30(23-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 4- PV227 - 9h30(23-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 3- TV 301 - 7h(22-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 3- TV102 - 7h(22-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 1- PV227 - 7h(21-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 1- TV201 - 7h(21-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ 1 (2016-2017). NHÓM 1- HD 204 - 7h(21-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 2- TV 302 - 7h(19-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 2- TV103 - 7h(19-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 28- TV302- 9h30(19-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 28- TV303- 9h30(19-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 27- P. PV 400A -7h(19-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 26- HD 303 -14h45(UP LẠI)(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 26- TV202-14h45(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 25- TV101- 9h30(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 25- P.TV103-9h30(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 24- P.TV202-12h15(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 23- TV101-14h45(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 23- TV103-14h45(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 13- P.TV101-12h15(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 13- P.TV103-12h15(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 12- TV301-9h30(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 12- TV102-9h30(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 11- TV201-14h45(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 11- PV227-14h45(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 11- HD204-14h45(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 10- P.TV102-12h15(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 10- P.TV303-12h15(18-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 9- P.TV301-14h45(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 9- P.TV302-14h45(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 8- TV101- 7h(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 8-P : TV202- 7h(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 7- TV 303- 14h45(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 7- P.TV102-14h45(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 6- P.TV201- 12h15(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 6- P. PV227-12h15(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 6- P.HD204- 12h15(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊ CH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ 1 (2016-2017)KHOA NGOẠI NGá»®.(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 33- TIÊN TIẾN ĐH13TPA- P. CT305(17-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 3- P.TV 102-7h(15-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 3- P.TV 201-7h(15-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 4- P. TV201-9H30(15-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 5- P.TV30 2-12h15(14-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 5- P.TV301-12h15(14-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 4- P. PV227-9H30(14-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 4- P. HD204-9H30(14-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 1- P.TV303-7h(13-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 1- PTV301-7h(13-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI đường lối CM của ĐẢNG CSVN- HỌC KỲ 1 2016-2017. NHÓM 40-DH15TTTY-P. (13-01-2017)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN-- P. RĐ .106- 9h30(02-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN-- P. RĐ .303- 9h30(02-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN-- P. RĐ .302- 9h30(02-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN-- P. RĐ .101- 9h30(02-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN-- P. RĐ106 .- 7h(02-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN-- P. RĐ .303- 7h(02-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN-- P. RĐ .302- 7h(02-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN-- P. RĐ .101- 7h(02-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- P. RD.106- 9h 30(01-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- P. RD.303- 9h 30(01-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- P. RD.302- 9h 30(01-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- P. RD.101- 9h 30(01-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- P. RD.106- 7h(01-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- P. RD.303- 7h(01-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- P. RD.302- 7h(01-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 3- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- P. RD.101- 7h(01-09-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 23- P.RĐ102-14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 23- P.PV323-14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 23- P.PV319-14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 23- P.PV333-14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 25- P. PV337- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 25- P. PV400B- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 25- P. RD303- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 14- P. RD504- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 14- P. RD501- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 14- P. RD203- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 14- P. RD103- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 10- P. PV223- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 10- P. PV227- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 10- P.PV225- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 10- P. RĐ . 301- 14h45(09-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 24- P. PV.333. 12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 24- P. RD.106. 12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 24- P. PV. 400B. 12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 22- P. PV. 225- 12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 22- P. RD303. 12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 22- P. PV. 227. 12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 22- P. RD301. 12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 5- P. PV. 315. 12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 5- P. PV. 219. 12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 5- P. PV.400A-12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 5- P. PV.325-12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 13- P. RD. 504-12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 13- P. RD. 103-12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 13- P. RD. 501-12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 13. P.RĐ 203-12h15(08-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 20- P.RĐ.303- 9 h30(05-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 20- P PV400B- 9 h30(05-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 20- P.PV337- 9 h30(05-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 16- P RĐ.102- 9 h30(05-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 16- P.PV. 323- 9 h30(05-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 16- P.PV219- 9 h30(05-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 16- P.PV319- 9 h30(05-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- LỚP DH14TYTTB(04-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- LỚP DH14TYTTA(04-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 12- P. RĐ .504- 9 h30(04-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 12- P. RĐ .501- 9 h30(04-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 12- P. RĐ .203- 9 h30(04-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 12- P. RĐ .103- 9 h30(04-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 8- P. PV400A- 9 h30 (03-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 8- P.PV.333- 9 h30 (03-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 8- P. PV225- 9 h30 (03-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 8- P.PV. 315- 9 h30(03-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 7- P. RĐ . 301- 9 h30(03-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 7- P.PV. 223- 9 h30(03-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 7- P.PV. 225- 9 h30(03-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 7- P.PV. 227- 9h30(03-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 19- P.PV. 400A- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 19- P. PV315- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 19- P.PV. 400B- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 21- P.PV. 323- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 21- P. RĐ- 102- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 21- P.PV. 219- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 21- P.PV. 319- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 15- P.PV. 225- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 15- P.RĐ 301- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 15- P.PV. 223- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 15- P.PV. 227- 7 h(01-07-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯƠNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 18- P. PV 400A- 14h45(30-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯƠNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 18- P. PV 219- 14h45(30-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯƠNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 18- P. PV 3 25- 14h45(30-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯƠNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 18- P. PV 315- 14h45(30-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯƠNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN NHÓM 17- P. . RĐ 102- 12h15(30-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯƠNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN NHÓM 17- P. PV 223- 12h15(30-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯƠNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN NHÓM 17- P. PV 319- 12h15(30-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 17- P. PV 323- 12h15(30-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN NHÓM 11- . P. RĐ- 501. 7h(29-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN NHÓM 11- . P. RĐ- 103. 7h(29-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVNNHÓM 11- . P. RĐ- 203. 7h(29-06-2016)

Xem tiếp >>

  Đ(29-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN NHÓM 11- P. RĐ.504- 7h(29-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- LỊCH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG- AV(29-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM-P. PV325(29-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM-P.CT. 202(29-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM-P.CT102(29-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 15- P. PV 315- 7 h(28-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 15- P. PV 223- 7h(23-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM ĐH12TPTT- P. CT 302 (20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM ĐH12TPTT- P. CT 301- (20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 23- P. PV 223- 12h15(20-06-2016)

 

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 23- P. RĐ301- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 29- P. PV 219- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 29- P. PV 400A - 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 29- P. PV 325- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 14- P. PV 333- 12h15CÓ Bá»” SUNG(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 25- P. CT 202- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 25- P. PV 337- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 20- P. RĐ 501- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 20- P. RĐ 103- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 20- P. RĐ 504- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 20- P. RĐ 203- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 17- P. RĐ102 - 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 17- P. PV 400B - 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 17- P. PV 319- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 17- P. PV 323- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 14- P. PV 315 - 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 14- P. PV225- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 14- P. PV 227- 12h15(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 28- P. PV 315- 9h30(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 28- P. PV 225 - 9h30(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 28 - P. PV 227 - 9h30(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 28 p. RD0301 - 9h30(20-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 27- P. PV 337 - 9h30(19-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 27- P. PV 335 - 9h30(19-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 27- P. PV 333 - 9h30(19-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 27- P. PV 223 - 9h30(19-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 19- P. RĐ 102 - 9h30(19-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 19- P. PV 319 - 9h30(19-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 19- P. PV 219 - 9h30(19-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 19- P. PV 323- 9h30(19-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 16- P. PV 400B- 9h30(18-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 16- P. PV 400A- 9h30(18-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 16- P. PV325- 9H30(18-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 13- P. RĐ 501(18-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 13- P. RĐ 103(18-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 13- P. RĐ 504(18-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 13- P. RĐ203(18-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 15- P. PV 225(17-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 15- P. PV227(17-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 22- P. RĐ 102(17-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 22- P .PV 333(17-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 22- P .PV 319(17-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 18- P.PV400B(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 22- P .PV323(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 12- P. RĐ 301(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 12- P. RĐ 501(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 12- P. RĐ 504(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 12- P. RĐ203(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 18- P.RĐ 101(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 18- P.PV335(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 18- P.PV337(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 18- P.PV337(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 26- P.PV219(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 26- P.PV400A(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH- NHÓM 26- P.PV325(16-06-2016)

Xem tiếp >>

  Ä‘iểm thi môn lịch sá»­VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂYkhoa ngoại ngữ(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 20- Tá»” 3 - PHÃ’NG THI: TV102(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 020- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: RD 302(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 20- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: HD201(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 19- Tá»” 03 - PHÃ’NG THI: TV 102(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 19- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: CT 201(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 19- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: RD102(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 18- Tá»” 3 - PHÃ’NG THI: TV 102(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 18- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: PV225(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 18- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: RD302(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 17 - PHÃ’NG THI: RD303(17-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 16- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: RD 200(16-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 16- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: RD 101(16-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 15- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: TV103(16-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 15- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: PV227(16-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 14- Tá»” 3 - PHÃ’NG THI: HD301(15-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 14- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: HD201(15-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 14- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: PV 227(15-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 13- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: TV201(15-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 13- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: CT202(15-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 12- Tá»” 3 - PHÃ’NG THI: HD303(14-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 12- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: HD 202(14-02-2016)

 

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 12- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: RD101(14-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 11- Tá»” 3 - PHÃ’NG THI: HD301(14-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 11- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: RD302(14-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 11- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: HD201(14-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 08- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: TV 303(13-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 08- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: CT102(13-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 07- Tá»” 3 - PHÃ’NG THI: HD303(12-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 07- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: HD202(12-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 07- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: RD 101(12-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 06- Tá»” 3 - PHÃ’NG THI: PV325(10-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 06- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: CT201(10-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 06- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI:RD102(10-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 05- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: PV225(09-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 05- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: TV103(09-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 02- Tá»” 3 - PHÃ’NG THI: HD303(07-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 02- Tá»” 2 - PHÃ’NG THI: PV227(07-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 02- Tá»” 1 - PHÃ’NG THI: HD202(07-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2015-2016)- NHÓM 03Tá»” 2 - PT. TV303(07-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KÝ I (2015-2016)- NHÓM 03- PT. CT 102(07-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KÝ I (2015-2016)- NHÓM - DH13TPTT A&B(05-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN HỌC KÝ I (2015-2016)- NHÓM DH14TYTT A&B- (05-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 20 - P.HD 303(05-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 18 P. TV303- Tá»” 2(04-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 19- P. TV201- Tá»” 2(04-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 18- P. CT. 202- Tá»” 1(04-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 17- P. TV.303- Tá»” 2(04-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 17 P. CT102 - Tá»” 1(04-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 16 P. TV201(03-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 15- P. RD 303(03-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 19 P. CT202- TỐ 1(03-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 14 - P. PV 325 - Tá»” 3(03-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 14 PT. CT . 201 - Tá»” 2(03-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 14- PT. RD102 - Tá»” 1(03-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 13- P. TV202- Tá»” 2(02-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 13 P. HD 203 - Tá»” 1(02-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 12 P. TV103 Tá»” 2(02-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 12- P. CT. 102 - Tá»” 1(02-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 11- P. HD303-- Tá»” 3(02-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 11- P- PV 227- Tá»” 2(02-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 11 P. PVRD101 Tá»” 1(02-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 07- P.TV 202- Tá»” 2(02-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 07- P. RD101- Tá»” 1(02-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 06- P-TV.102- Tá»” 3(01-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 06- P. RĐ302- Tá»” 2(01-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 06 P. HD. 201 - Tá»” 1(01-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 05- PT. PV325- Tá»” 3(01-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 05- PT. CT 201- Tá»” 2(01-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 05 PT. RD102- Tá»” 1(01-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 04 P. HD203 Tá»” 2(01-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 04. Tá»” 3 - PV. 323(01-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 1 . NHÓM 04 P. PV225 Tá»” 1(01-02-2016)

Xem tiếp >>

  ĐIEM THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM HỌC KỲ 3(02-09-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 3(02-09-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM học kỳ 2 (09-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-2015- NHÓM 20(09-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-2015- NHÓM 18(09-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-2015- NHÓM 15(09-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-2015- NHÓM 09(09-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-2015- NHÓM 11(09-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-201- NHÓM 13(08-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-201- NHÓM 19(08-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-201- NHÓM 17(07-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-201- NHÓM 14(07-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-201- NHÓM 10(07-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, Bá»” SUNG Tá»” 6 NHÓM 11 PHÃ’NG THI RD303(06-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-201- NHÓM 17(05-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-201- NHÓM 12(05-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-201- NHÓM 8(05-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-201- NHÓM 21 Tá»” 2.P.T301(04-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 18 Bá»” SUNG Tá»” 3(04-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 12 t2 Bá»” SUNG -P.TV201(04-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-201- NHÓM 21 Tá»” 1.P.TV202(04-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 19 tổ 3(02-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 18(02-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 2(02-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 13(02-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 12(02-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 16 Tá»” 1,2(01-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 17 (tổ 1,2,3.4.5)(01-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 15 tố1, 2(01-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóM14 (Tá»” 1,3,3,4,5)(01-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 10(01-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 7(01-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 8(01-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 19 tố 1,2(01-07-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 3 tố 1,2(30-06-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 11 tố 1,2,3,4,5,6 up lai(30-06-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 9 tố 2(30-06-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 9 tố 1(30-06-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 5 tố 3(30-06-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 5 tố 2(30-06-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 5 Tá»” 1(30-06-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 1 tố 2(30-06-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhóm 1 tố 1(30-06-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI HỌC KỲ II- NÄ‚M HỌC 2014-2015 MÔN LỊCH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG(16-06-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ 1/2015, KHOA NGOẠI NGá»®.(26-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 2 nhóm 17(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 17(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, LỚP ĐH13TY tiên tiến(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, LỚP ĐH12TP tiên tiến(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 3 nhóm 16(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 2 nhóm 16(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 16(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 4 nhóm 15(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 3 nhóm 15(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 2 nhóm 15(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 15(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 3 nhóm 14(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 4 nhóm 14(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 2 nhóm 14(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 14(25-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 2 nhóm 13(24-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 13(24-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 12(24-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 2 nhóm 11(24-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 11(24-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 10(23-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 3 nhóm 9(23-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 2 nhóm 9(23-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 9(23-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 8(23-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 3 nhóm 7(23-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 2 nhóm 7(23-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1/2015, Tá»” 1 nhóm 7(23-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 4 nhóm 19(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 19(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 19(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 19(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 18(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 18(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 17(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 17(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 17(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 4 nhóm 16(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 16(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 16(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 16(16-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 5 nhóm 15(15-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 4 nhóm 15(15-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 15(15-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 15(15-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 15(15-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 14(14-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 14(14-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 14(14-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 9(14-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 9(14-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 9(14-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 5 nhóm 5(13-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 4 nhóm 5(13-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 5(13-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 5(13-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 5(13-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 3(13-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 3(13-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 3(13-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 5 nhóm 4(12-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 4 nhóm 4(12-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 4(12-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 4(12-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 4(12-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 13(12-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 13(12-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 11(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 11(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 11(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 5 nhóm 10(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 4 nhóm 10(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 10(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 10(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 10(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 4 nhóm 12(10-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 12(10-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 12(10-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 12(10-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 8(10-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 8(10-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 7(09-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 2 nhóm 7(09-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 1 nhóm 7(09-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 Tổ 3 nhóm 6(09-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 TỐ 2 nhóm 6(09-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK I/2015 TỐ 1 nhóm 6(09-02-2015)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN nhóm 3(13-09-2014)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HK III nhóm 2(12-09-2014)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HK III(11-09-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TT Hồ Chí Minh HK III/2014 nhóm (11-09-2014)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM MÔN VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG(03-08-2014)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM MÔN CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM(02-08-2014)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN NHÓM 13 đã CHỈNH SỬA(31-07-2014)

Xem tiếp >>

  Bá»” SUNG ĐIỂM MÔN ĐƯỜNG LỐI NHÓM 24,25 (THIẾU TRANG)(31-07-2014)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN NHÓM 17,18 (31-07-2014)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN NHÓM 13,19,24,25(27-07-2014)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN NHÓM 13,19,24(27-07-2014)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN NHÓM 22,23(25-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Đường lối CMVN nhóm 30,31,33(25-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi DLCMVN HK2-2014 Nhóm 40-42(16-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi DLCMVN HK2-2014 Nhóm 38-39(16-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK2-2014 Nhóm 17-27-28(03-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK2-2014 Nhóm 15-16(01-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK2-2014 Nhóm 26-31(27-06-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK2-2014 Nhóm 22-24(25-06-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK2-2014 Nhóm 06-18(24-06-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK2-2014 Nhóm 03-04(24-06-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi DLCMVN HK1-2014 Nhóm 14-15(10-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi DLCMVN HK1-2014 Nhóm 12-13(09-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi DLCMVN HK1-2014 Nhóm 10-11(08-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi DLCMVN HK1-2014 Nhóm 8-9(07-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi DLCMVN HK1-2014 Nhóm 6-7(06-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK1-2014 Nhóm 13- Nhóm Tiên tiến(29-01-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK1-2014 Nhóm 11-12(28-01-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK1-2014 Nhóm 9-10(28-01-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK1-2014 Nhóm 7-8(27-01-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TTHCM HK1-2014 Nhóm 3-4(27-01-2014)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 1 (2017-2018) NHÓM 18, GIỜ THI: 9h:30, P: TV201(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I 2020-2021 P-RD303(19-01-2021)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LICH SỬ VÄ‚N MINH PHƯƠNG TÂY HỌC KỲ I 2020-2021 P-RD303(19-01-2021)

Xem tiếp >>

Đc:Bộ Môn Lý Luận Chính Trị - Phòng 115 - Nhà Phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM
Email: vthong @ hmcuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007