Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 229
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

     
 

3.36

 

Trần Hoài Nam, Dương Thị Thu Thịnh, Nguyễn Minh Tôn, Nguyễn Thuỳ Dung vàTrần Thị Minh Nương 

 

 

 

2023

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tin tưởng trong mối liên kết giữa nông hộ chăn nuôi bò sữa và doanh nghiệp tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

 

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, 12(5), 152-159

 

Link to paper

 

3.35

 Nguyễn Văn Diều, Dương Thị Thu Thịnh, Trần Hoài Nam

 2023

 

Phân tích hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sữa của nông hộ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí phát triển và hội nhập, 71(81), 75-79

Link to paper

3.34

Đặng Tường Anh Thư và Trần Hoài Nam.

2022

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia mô hình sản xuất cà phê theo chứng chỉ của nông hộ tại tỉnh Lâm Đồng

 

Link to paper

3.33

Đặng Tường Anh Thư và Trần Hoài Nam.

2022

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm cà phê nguyên chất tại thành phố Thủ Đức

 

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Marketing, 

Link to paper

3.32

Đặng Tường Anh Thư và Trần Hoài Nam.

2022

Đánh giá tác động của việc tham gia mô hình sản xuất cà phê theo chứng chỉ đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 6, 149-159

Link to paper

3.31

Phạm Trung Hậu và Trần Hoài Nam.

2022

Đánh giá tác động của chương trình nông thôn mới đến thu nhập hộ đồng bào dân tộc S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Marketing, 

Link to paper

3.30

Đặng Tường Anh Thư, Phạm Trung Hậu,  Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Thị Trà, Trần Hoài Nam.

2022

Phân tích nhận thức của đồng bào s’tiêng về chương trình nông thôn mới tại xã hưng phước, huyện bù đốp, tỉnh bình phước.

Tạp chí Đại học Văn Hiến, số 8(3)

Link to paper

3.29

Phạm Trung Hậu, Trương Thị Thanh Vân, Nguyễn Hữu Lộc, Đặng Tường Anh Thư, Nguyễn Thị Trà, Trần Hoài Nam.

2022

Đánh giá nhận thức của đồng bào Raglay về vai trò công trình hồ thuỷ lợi sông sắt trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Tạp chí Đại học Văn Hiến, số 8(2), 30-39.

Link to paper

3.28

Trần Hoài Nam, Đặng Tường Anh Thư, Đinh Thị Phương Khanh, Lê Vũ

 

2022

Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, 17(5),   

Link to paper

3.27

Trần Nhi Quỳnh và Trần Hoài Nam

2022

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia mô hình sản xuất rau thủy canh của nông hộ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tạp chí Khoa học Yersin, 11, 53-64.

Link to paper

3.26

Phạm Trung Hậu, Đặng Tường Anh Thư, Nguyễn Thị Trà, Nguyễn Hữu Lộc, Trần Hoài Nam.

2022

Đánh giá tác động của chương trình nông thôn mới đến cải thiện thu nhập hộ đồng bào dân tộc S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 1, 152-161.

Link to paper

3.25

Trần Hoài Nam và Lê Thị Huệ Trang.

2021

Phân tích khả năng ứng phó với rủi ro của nông hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tạp chí Khoa học & Đào tạo STU, số 1, 58-67. 

Link to paper

3.24

Trần Hoài Nam, Đỗ Minh Hoàng

 

2021

Đo lường sự thay đổi hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa của nông hộ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 5, 166-174.

Link to paper

3.23

Đặng Tường Anh Thư, Nguyễn Thị Trà, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Trung Hậu, Trần Hoài Nam.

2021

Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất táo của nông hộ theo mô hình nhà lưới tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Tạp chí Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, 17(2), 93-103.

Link to paper

3.22

Nguyễn Thị Trà, Đặng Tường Anh Thư, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Trung Hậu, Trần Hoài Nam.

2021

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật (TE) trong sản xuất táo ta quy mô nông hộ tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, niên vụ 2019-2020

Tạp chí Đại học Văn Hiến, 7(5), 1-14.

Link to paper

3.21

Trần Hoài Nam, Quý Minh Trung, Lê Thị Huệ Trang, Trần Độc Lập, Nguyễn Minh Tôn.

 

2021

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo của nông hộ tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 1, 179-186.

Link to paper

3.20

Trần Hoài Nam

2020

Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa thương lái  và nông hộ sản xuất hành-tỏi tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Tạp chí Khoa học & Đào tạo STU, số 2, 55-65

Link to paper

3.19

Lê Thị Huệ Trang, Trần Hoài Nam.

2020

Đánh giá mức độ nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng ảnh hưởng đến cuộc sống đồng bào Raglay tại vườn quốc gia thuộc tỉnh Ninh Thuận

 

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 5, 142-149.

Link to paper

3.18

Trần Hoài Nam, Đỗ Minh Hoàng

 

2020

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng duy trì mối liên kết giữa thương lái  và nông hộ sản xuất rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

 

Tạp chí Đại học Văn Hiến, 7(3), 1-12.

Link to paper

3.17

Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Đỗ Minh Hoàng

 

2020

Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa thương lái  và nông hộ sản xuất rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

 

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 3, 123-130.

Link to paper

3.16

Tran H. Nam, Tran D. Lap, Le Vu, Nguyen M. Ton, Nguyen V. Cuong

 

2020

Analysis of factors affecting the awareness probability about the fair-trade model of the coffee farmers in Xuan Truong commune, Dalat city, Lam Dong province.

 

Van Hien journals, 7(1). 74-84.

Link to paper

3.15

Trần Hoài Nam và Trần Thị Ngọc Hân

2020

Đánh giá quyết định tham gia mô hình thương mại công bằng của nông hộ sản xuất cà phê tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Đà Lạt

Tạp chí Nông Nghiệp & Phát Triển, số 2, 1-8.

Link to paper

3.14

Trần Hoài Nam và Lê Thị Huệ Trang

2019

Tác động của hạn hán đến khả năng sản xuất tỏi của nông hộ tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 6, 170-176.

Link to paper

3.13

Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng

2019

Đo lường hiệu quả của sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Đại học Văn Hiến, 6, 122-132.

Link to paper

3.12

Trần Hoài Nam và Lê Thị Huệ Trang

2019

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Khoa học Yersin, 5, 70-76.

Link to paper

3.11

Trần Hoài Nam, Phạm Như Bình, Huỳnh Thạnh

2019

Tác động của chương trình giảm nghèo đến khả năng thoát nghèo của các hộ dân tộc thiểu số tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Nông Nghiệp, số 1, 1091-1098

Link to paper

3.10

Trần Hoài Nam, Lê Vũ và Trần Độc Lập

2019

Đánh giá khả năng tham gia liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất khoai tây tại tỉnh Lâm Đồng.

Tạp chí Nông Nghiệp & Phát Triển, số 1, 1-8.

Link to paper

3.10

Đỗ Minh Hoàng và Trần Hoài Nam

2018

Đánh giá mức độ hài lòng của nông hộ đối với chất lượng dịch vụ chương trình khuyến nông tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Tạp chí Nông Nghiệp & Phát Triển, số 4, 73-81.

Link to paper

3.9

Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng

2018

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, số 6, 32-38.

Link to paper

3.8

Hà thị Thu Hà và Trần Hoài Nam

2017

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định dừng canh tác khoai tây của nông hộ tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Công Thương, 12,146-152

Link to paper

3.7

Trần Hoài Nam và Nguyễn thị Thu Hà

2017

Đánh giá khả năng thích ứng của nông hộ đối với xâm nhập mặn tại Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Tạp chí Công Thương, 8,190-195

Link to paper

3.6

Trần Hoài Nam, Nguyễn Văn Cường, Đỗ Minh Hoàng

2017

The effects of drought in adaptability of farmers' agricultural production: A case study of Ninh Thuan Province

Tạp chí Công Thương, 8,149-157

Link to paper

3.5

Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Nguyễn Duyên Linh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Độc Lập,

2017

Tối ưu hóa các yếu tố đầu vào trong canh tác cà phê tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Đại học Văn Hiến, 3, 63-73.

Link to paper

3.4

Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Nguyễn Văn Cường

2017

Đánh giá lợi thế so sánh ngành chăn nuôi bò sữa tại tỉnh lâm đồng trong bối cảnh hội nhập

Tạp chí công thương, 7, 112-118

Link to paper

3.3

Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng

2016

Đo lường rủi ro trong sản xuất rau của nông hộ tại huyện đơn dương, tỉnh lâm đồng

Tạp chí Khoa học Yersin, 1, 30-36

Link to paper

3.2

Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng

2015

Vai trò và nhận thức của hộ gia đình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại xã Trung Lập Hạ - huyện Củ Chi

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, 1, 49-55.

Link to paper

3.1

Trần Hoài nam và Lê Vũ

2014

Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, 3, 95-99

Link to paper

 
     

 

Số lần xem trang : 15347
Nhập ngày : 11-10-2022
Điều chỉnh lần cuối : 05-11-2023

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Nghiên cứu năm 2024(06-06-2024)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn