Trang web PHAN VĂN TỰ

Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | TTNC&ƯDCN Địa chính | Lịch làm việc | Sinh viên | Hình ảnh | Điểm thi | E-mail Giáo viên | E-mail Sinh viên |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 101
Toàn hệ thống 1956
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Quyết định số 27/2011/QĐ-TTg phê duyệt chÆ°Æ¡ng trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dá»±ng nông thôn má»›i 2011-2015(20-02-2012)

Xem tiếp >>

  Thông tÆ° liên tịch số 13 /2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dá»±ng xã nông thôn má»›i(30-11-2011)

Xem tiếp >>

  Gop y Du thao Thong tu lien tich.../2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT Bo xay dung, Bo nong nghiep phat trien nong thon, Bo Tai nguyen va moi truong : Quy dinh viec lap, tham dinh, phe duyet nhiem vu, do an quy hoach chung xay dung xa nong thon moi(08-07-2011)

Xem tiếp >>

  Thong tu 06/2011/TT-BVHTTDL Quy dinh mau ve to chuc, hoat dong ve tieu chi cua nha van hoa-Khu the thao thon(08-07-2011)

Xem tiếp >>

  Quyet dinh 315/QD-BGTVT v/v ban hanh huong dan lua chon quy mo ky thuat duong giao thong nong thon phuc vu chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi giai doan 2010-2020(08-07-2011)

Xem tiếp >>

  Quyết định 491/QD-TTg về việc ban hành Bá»™ tiêu chí quốc gia về nông thôn má»›i(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  HÆ°á»›ng dẫn xây dá»±ng nông thôn má»›i(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Đề cÆ°Æ¡ng lập Đề án xây dá»±ng nông thôn má»›i(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Thông tÆ° liên tịch số 26 /2011/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC HÆ°á»›ng dẫn má»™t số ná»™i dung thá»±c hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Thong tu 07/2010/TT - BNNPTNT Huong dan quy hoach phat trien san xuat nong nghiep cap xa theo Bo tieu chi quoc gia ve nong thon moi(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Thong tu 09/2010/TT-BXD Quy dinh viec lap nhiem vu, do an quy hoach va quan ly quy hoach xay dung nong thon moi(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Thong tu 54 / 2009 / TT-BNNPTNT Huong dan Bo tieu chi quoc gia ve xay dung nong thon moi(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Thong tu 21 / 2009 / TT-BXD Quy dinh ve viec lap, tham dinh, phe duyet va quan ly quy hoach xay dung nong thon(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Quyet dinh 193/QD-TTg Phe duyet chuong trinh ra soat quy hoach xay dung nong thon moi(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Nghi quyet 26 NQ/TU "ve nong nghiep, nong dan, nong thon"(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt chÆ°Æ¡ng trình mục tiêu quốc gia về xây dá»±ng nông thôn má»›i GĐ 2010-2020(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP(21-06-2011)

Xem tiếp >>

PHAN VĂN TỰ Tel: 84.8.37220732-37245422 – 37245411 Fax : 37245411 Email : phanvantu @hcmuaf.edu.vn , phanvantu @gmail.com - website : http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/phanvantu ; http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanvantu

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007