Trang web PHAN VĂN TỰ

Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | TTNC&ƯDCN Địa chính | Lịch làm việc | Sinh viên | Hình ảnh | Điểm thi | E-mail Giáo viên | E-mail Sinh viên |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 94
Toàn hệ thống 2059
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Tài liệu tham khảo > Phân hạng đất đai

  Thông tÆ° 14/2012/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật Ä‘iều tra thoái hóa đất(02-04-2015)

Xem tiếp >>

  Thông tÆ° 17/2014/TT-BTNMT - HÆ°á»›ng dẫn việc xác định ranh giá»›i, diện tích và cÆ¡ sở dữ liệu đất trồng lúa(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Thông tÆ° 35/2014/TT-BTNMT - Quy định việc Ä‘iều tra, đánh giá đất(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Thông tÆ° 36/2014/TT-BTNMT - Quy định chi tiết phÆ°Æ¡ng pháp định giá đất; xây dá»±ng, Ä‘iều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tÆ° vấn xác định giá đất(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ - Quy định về giá đất(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Nghị định 20 / 2011 / NĐ-CP Quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Nghị Quyết 55/2010/QH12 về miá»…n, giảm thuế sá»­ dụng đất nông nghiệp(22-06-2011)

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Thông tÆ° 144 Khung giá đất(22-05-2008)

Văn bản pháp quy > Thông tư 144 Khung giá đất [Tải về ]

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Nghị Định 188 Khung giá đất(22-05-2008)

Văn bản pháp quy > Nghị Định 188 Khung giá đất [Tải về ]


Xem tiếp >>
PHAN VĂN TỰ Tel: 84.8.37220732-37245422 – 37245411 Fax : 37245411 Email : phanvantu @hcmuaf.edu.vn , phanvantu @gmail.com - website : http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/phanvantu ; http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanvantu

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007