Trang web PHAN VĂN TỰ

Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | TTNC&ƯDCN Địa chính | Lịch làm việc | Sinh viên | Hình ảnh | Điểm thi | E-mail Giáo viên | E-mail Sinh viên |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 21
Toàn hệ thống 1233
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Thông tin về điểm thi các lớp

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - TINCHI4_04-002- HK1 NH 2015 - 2016 - Phòng thi TV103(17-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - TINCHI4_04-002- HK1 NH 2015 - 2016 - Phòng thi RD101(17-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - DH13TB_02-002- HK1 NH 2015 - 2016 - Phòng thi HD301(17-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - DH13TB_02-001- HK1 NH 2015 - 2016 - Phòng thi RD102(17-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - DH12QL_02-002- HK1 NH 2015 - 2016 - Phòng thi PV325(17-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - DH12QL_02-001- HK1 NH 2015 - 2016 - Phòng thi CT102(17-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - DH12DC_01-002- HK1 NH 2015 - 2016 - Phòng thi PV323(17-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - DH12DC_01-001- HK1 NH 2015 - 2016 - Phòng thi CT201(17-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất (209303) - DH13QL_03 - 003 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi PV223(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất (209303) - DH13QL_03 - 003 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi HD205(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất (209303) - DH13QL_03 - 002 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi HD305(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất (209303) - DH13QL_02 - 003 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi RD502(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất (209303) - DH13QL_02 - 002 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi PV319(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất (209303) - DH13QL_02 - 001 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi PV219(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tài nguyên đất đai (209301) - TINCHI_01 - 004_TINCHI_01 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi TV102(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tài nguyên đất đai (209301) - TINCHI_01 - 003_TINCHI_01 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi HD202(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tài nguyên đất đai (209301) - TINCHI_01 - 002_TINCHI_01 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi RD101(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tài nguyên đất đai (209301) - TINCHI_01 - 001_TINCHI_01 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi RD102(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tài nguyên đất (209338) - DH14QLB_03 - 001_DH14QLB_03 - HK1 NH 2015-2016 - Phòng thi RD203(15-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi CT202, nhóm 02, tổ 002(14-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi CT201, nhóm 02, tổ 001(14-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi CT102, nhóm 01, tổ 002(14-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi CT101, nhóm 01, tổ 001(14-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm Thi Tài nguyên đất - 209338 - HK2 NH2014-2015 Phòng thi PV337, Nhóm 01, tổ 005(10-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm Thi Tài nguyên đất - 209338 - HK2 NH2014-2015 Phòng thi PV335, Nhóm 01, tổ 004(10-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm Thi Tài nguyên đất - 209338 - HK2 NH2014-2015 Phòng thi PV333, Nhóm 01, tổ 003(10-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm Thi Tài nguyên đất - 209338 - HK2 NH2014-2015 Phòng thi PV325, Nhóm 01, tổ 002(10-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm Thi Tài nguyên đất - 209338 - HK2 NH2014-2015 Phòng thi PV227, Nhóm 01, tổ 001(10-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm Thi Tài nguyên đất đai - 209301 - HK2 NH2014-2015 Phòng thi HD204, Nhóm 01, tổ 001(10-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm Thi Tài nguyên đất đai - 209301 - HK2 NH2014-2015 Phòng thi HD205, Nhóm 01, tổ 002(10-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi HD303, nhóm 03, tổ 002(28-08-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi HD301, nhóm 02, tổ 002(28-08-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi HD205, nhóm 02, tổ 001(28-08-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi HD204, nhóm 03, tổ 001(28-08-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi HD203, nhóm 01, tổ 003(28-08-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi HD202, nhóm 01, tổ 002(28-08-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - HK2 NH2014-2015 - Phòng thi HD201, nhóm 01, tổ 001(28-08-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất đai cơ bản- NMH01 - Tổ 003 - Phòng thi RD 103 - HK1 NH 14-15(24-03-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất đai cơ bản- NMH01 - Tổ 002 - Phòng thi RD 102 - HK1 NH 14-14(24-03-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất đai cơ bản- NMH01 - Tổ 001 - Phòng thi RD 101 - HK1 NH 14-14(24-03-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - NMH04 - Tổ 003 - Phòng thi HD 305 - HK1 NH 14-15(24-03-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - NMH04 - Tổ 002 - Phòng thi HD 303 - HK1 NH 14-15(24-03-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - NMH03 - Tổ 001 - Phòng thi HD 203 - HK1 NH 14-14(24-03-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - NMH03 - Tổ 003 - Phòng thi HD 301 - HK1 NH 14-15(24-03-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - NMH03 - Tổ 002 - Phòng thi HD 205 - HK1 NH 14-15(24-03-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - NMH03 - Tổ 001 - Phòng thi HD 204 HK1 NH 14-15(24-03-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Lớp DH12QLGL - Phân hiệu Gia Lai - HK1 NH 14-15(24-03-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - Lớp DH11QLGL - Phân hiệu Gia Lai, Phòng thi H302(02-08-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - Lớp DH11QLGL - Phân hiệu Gia Lai, Phòng thi H301(02-08-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - Thi lại - Lớp DH10QLGL - Phân Hiệu Gia Lai(02-08-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai (209301) - Nhóm 01 - Tổ 002 - HK2 NH2013-2014 - Phòng thi PV400B(02-08-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai (209301) - Nhóm 01 - Tổ 001 - HK2 NH2013-2014 - Phòng thi PV400A(02-08-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - Nhóm 01 - Tổ 004 - HK2 NH2013-2014, Phòng thi PV400A(02-08-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - Nhóm 01 - Tổ 003 - HK2 NH2013-2014 , Phòng thi PV337(02-08-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - Nhóm 01 - Tổ 002 - HK2 NH2013-2014, Phòng thi PV335(02-08-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (209305) - Nhóm 01 - Tổ 001 - HK2 NH2013-2014 - Phòng thi PV315(02-08-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 02, tổ 002, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi T2(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 02, tổ 001, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi T1(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 03, tổ 004, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi PV227(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 03, tổ 003, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi PV225(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 03, tổ 002, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi PV223(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 03, tổ 001, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi PV219(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 04, tổ 002, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi PV333(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 04, tổ 001, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi PV325(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 05, tổ 001, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi HD204(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 05, tổ 002, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi HD205(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 05, tổ 003, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi HD301(03-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất - Nhóm 01, tổ 004, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi PV319(02-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất - Nhóm 01, tổ 003, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi PV315(02-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất - Nhóm 01, tổ 002, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi PV227(02-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất - Nhóm 01, tổ 001, đợt 1, HK1 2013-2014 - Phòng thi PV219(02-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - HK1 NH 2013-2014 - Phòng thi TV102(01-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - HK1 NH 2013-2014 - Phòng thi T2(01-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Lớp DH11QLGL - Phân hiệu Gia Lai(19-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Lớp DH10QLGL - Phân hiệu Gia Lai(13-09-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất - Lớp DH11QLGL - Phân hiệu Gia Lai(13-09-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất - Lớp DH10QLGL - Phân hiệu Gia Lai(13-09-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản- Nhóm 01, tổ 002, đợt 1, HK3 2012-2013 - Phòng thi PV333(10-09-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản- Nhóm 01, tổ 001, đợt 1, HK3 2012-2013 - Phòng thi PV319 (10-09-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản- Nhóm 03, tổ 001, đợt 1, HK2 2012-2013 - Phòng thi RD104(29-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản- Nhóm 02, tổ 001, đợt 1, HK2 2012-2013 - Phòng thi TV103(29-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản- Nhóm 01, tổ 002, đợt 1, HK2 2012-2013 - Phòng thi TV102(29-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản- Nhóm 01, tổ 001, đợt 1, HK2 2012-2013 - Phòng thi TV101(29-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - Học lại/học vượt - HK2 NH 2012-2013(29-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 01, tổ 002, đợt 1, HK2 2012-2013 - Phòng thi TV102(26-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Nhóm 01, tổ 001, đợt 1, HK2 2012-2013 - Phòng thi TV101(26-08-2013)

Xem tiếp >>

  Quy hoạch sử dụng đất cơ bản-Nhóm 02-Tổ 001-Phòng thi TV201-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Quy hoạch sử dụng đất cơ bản-Nhóm 01-Tổ 002-Phòng thi PV335-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Quy hoạch sử dụng đất cơ bản-Nhóm 01-Tổ 001-Phòng thi PV225-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Phân hạng đất-Nhóm 02-Tổ 003-Phòng thi HD203-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Phân hạng đất-Nhóm 01-Tổ 002-Phòng thi HD202-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Phân hạng đất-Nhóm 02-Tổ 001-Phòng thi HD201-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Phân hạng đất-Nhóm 01-Tổ 002-Phòng thi HD205-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Phân hạng đất-Nhóm 01-Tổ 001-Phòng thi HD204-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Tài nguyên đất đai-Nhóm 02-Tổ 002-Phòng thi PV225-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Tài nguyên đất đai-Nhóm 02-Tổ 001-Phòng thi PV223-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Tài nguyên đất đai-Nhóm 01-Tổ 003-Phòng thi PV315-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Tài nguyên đất đai-Nhóm 01-Tổ 002-Phòng thi PV227-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Tài nguyên đất đai-Nhóm 01-Tổ 001-Phòng thi PV219-HK1/12-13(04-03-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn Tài nguyên đất - Lớp DH09QLGL - Phân hiệu Gia Lai(06-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn Quy hoach sử dụng đất cơ bản - Lớp DH09QLGL - Phân hiệu Gia Lai(06-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn Khoa học đất cơ bản - Lớp DH08QLGL - Phân hiệu Gia Lai(06-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn Quy hoach sử dụng đất cơ bản - Lớp DH08QLGL - Phân hiệu Gia Lai(06-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất, nhóm thi 01,Tổ thi 001 - Phòng thi RD103 - HK3-NH 2011-2012(14-08-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất, nhóm thi 01,Tổ thi 002 - Phòng thi RD104 - HK3-NH 2011-2012(14-08-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất, nhóm thi 01,Tổ thi 003 - Phòng thi RD105 - HK3-NH 2011-2012(14-08-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai - Lớp DH09QLGL - Phân hiệu Gia Lai(18-06-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất - Lớp DH09QLGL - Phân hiệu Gia Lai(18-06-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoach sử dụng đất cơ bản - Lớp DH09QLGL Phân hiệu Gia Lai(18-06-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoach sử dụng đất cơ bản, HK2/2011-2012, nhóm 02, tổ 002, phòng thi HD303(18-06-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoach sử dụng đất cơ bản, HK2/2011-2012, nhóm 02, tổ 001, phòng thi HD301(18-06-2012)

Xem tiếp >>

  Diểm thi môn Quy hoach sử dụng đất cơ bản, HK2/2011-2012, nhóm 01, tổ 003, phòng thi PV333(18-06-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoach sử dụng đất cơ bản, HK2/2011-2012, nhóm 01, tổ 002, phòng thi PV325(18-06-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất cơ bản, HK1/2011-2012, nhóm 01, tổ 001, phòng thi PV219(18-06-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1/2011-2012, nhóm 01, tổ 002, phòng thi TV103(18-06-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1/2011-2012, nhóm 01, tổ 001, phòng thi TV102(18-06-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất HK1 / 2011-2012 - Lop DH08QLGL(09-05-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất - Lop DH08QLGL - HK1 / 2011-2012 (09-05-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 04, tổ 003, phòng thi PV337(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 04, tổ 002, phòng thi PV335(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 04, tổ 001, phòng thi PV333(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 03, tổ 002, phòng thi PV325(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 03, tổ 001, phòng thi PV323(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 02, tổ 004, phòng thi PV319(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 02, tổ 003, phòng thi PV315(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 02, tổ 002, phòng thi PV227(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 02, tổ 001, phòng thi PV219(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 01, tổ 003, phòng thi PV225(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 01, tổ 002, phòng thi PV223(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai HK1 / 2011-2012 nhóm 01, tổ 001, phòng thi T2(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất cơ bản HK1 / 2011-2012 nhóm 02, tổ 003, phòng thi PV337(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất cơ bản HK1 / 2011-2012 nhóm 01, tổ 002, phòng thi PV335(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất cơ bản HK1 / 2011-2012 nhóm 01, tổ 002, phòng thi PV333(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất cơ bản HK1 / 2011-2012 nhóm 01, tổ 001, phòng thi PV325(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất HK1 / 2011-2012 nhóm 01, tổ 002, phòng thi PV337(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất HK1/ 2011-2012 nhóm 01, tổ 001, phòng thi PV335(15-02-2012)

Xem tiếp >>

  Diem thi Quy hoach su dung dat co ban - HK3 Nam hoc 2010-2011-nhom 01, to 001, dot 1(01-08-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Quy hoach su dung dat co ban - nhom 02, to 001 - HK2, NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Phan hang dat - nhom 01, to 001 - HK2, NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Phan hang dat - nhom 01, to 002 - HK2, NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Phan hang dat - nhom 02, to 001 - HK2, NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Phan hang dat - nhom 03, to 001 - HK2 - NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Phan hang dat - Lop LT09QL - HK1 - NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Tai nguyen dat dai - nhom 01, to 005 - HK2 - NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Tai nguyen dat dai - nhom 01, to 004 - HK2 - NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Tai nguyen dat dai - nhom 01, to 003 - HK2 - NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Tai nguyen dat dai - nhom 01, to 002 - HK2 - NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi : Tai nguyen dat dai - nhom 01, to 001-HK 2, nam hoc 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Tài nguyên đất đai (nhóm thi 01 - tổ 001,002.003,004) HK1 năm học 10 -11(28-02-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Khoa học đất cơ bản ( Học kỳ 1 - Năm học 10-11)(28-02-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Phân hạng đất (nhóm thi 01 - tổ 001,002.003,004) HK1 năm học 10 -11(28-02-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Quy hoạch sử dụng đất ( Lớp DH07QL) HK 1 - Năm học 10-11(28-02-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại/ học vượt môn Khoa học đất cơ bản - Lớp CD05CQ(27-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất dai cơ bản (Nhóm thi 01 - Tổ 004 - Đợt 1) Học kỳ 2 năm học 2009 - 1010(06-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất dai cơ bản (Nhóm thi 01 - Tổ 003 - Đợt 1) Học kỳ 2 năm học 2009 - 1010(06-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất dai cơ bản (Nhóm thi 01 - Tổ 002 - Đợt 1) Học kỳ 2 năm học 2009 - 1010(06-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất dai cơ bản (Nhóm thi 01 - Tổ 001 - Đợt 1) Học kỳ 2 năm học 2009 - 1010(06-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đát đai (Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 1) Học kỳ 2 năm học 2009 - 2010(06-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đát đai (Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 1) Học kỳ 2 năm học 2009 - 2010(06-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại / học vượt (Phân hạng đất > Lớp DH07QL)(19-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại / học vượt (Quy hoạch sử dụng đất > Lớp DH06QL)(30-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại / học vượt (Quy hoạch sử dụng đất > Lớp DH07DC)(30-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại / học vượt(21-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất đai lớp DH06QL (Ngành Quản lý đất đai)(18-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất đai lớp DH07DC (Chuyên ngành Công nghệ địa chính)(18-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lớp DH07QL (Ngành Quản lý đất đai)(18-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai lớp DH08QL (Ngành Quản lý đất đai)(18-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai lớp DH08DC (Chuyên ngành Công nghệ địa chính)(17-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai lớp CD08QL (Ngành Quản lý đất đai) (2)(17-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai lớp CD08QL (Ngành Quản lý đất đai) (1)(17-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lớp LT08QL (Ngành Quản lý đất đai)(20-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp DH07QL (Ngành Quản lý đất đai)(04-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất đai lớp DH06TB (Chuyên ngành Quản lý thị trường Bất động sản)(02-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp DH07TB (Chuyên ngành Quản lý thị trường Bất động sản)(31-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp CD06QL (Ngành Quản lý đất đai)(31-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp CD05QL (Ngành Quản lý đất đai)(31-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp DH05QL (Ngành Quản lý đất đai)(31-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp DH06DC (Chuyên ngành Công nghệ Địa chính)(28-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp DH07DC (Chuyên ngành Công nghệ Địa chính)(28-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp DH07GI (ngành GIS ứng dụng)(28-05-2009)

Xem tiếp >>

PHAN VĂN TỰ Tel: 84.8.37220732-37245422 – 37245411 Fax : 37245411 Email : phanvantu @hcmuaf.edu.vn , phanvantu @gmail.com - website : http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/phanvantu ; http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanvantu

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007