Trang web PHAN VĂN TỰ

Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | TTNC&ƯDCN Địa chính | Lịch làm việc | Sinh viên | Hình ảnh | Điểm thi | E-mail Giáo viên | E-mail Sinh viên |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 14
Toàn hệ thống 1019
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Tài liệu tham khảo > Quy hoạch sử dụng đất đai

  Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sá»­a đổi, bổ sung má»™t số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Ä‘ai(14-02-2017)

Xem tiếp >>

  Thông tÆ° 28/2014/TT-BTNMT - Quy định về thống kê, kiểm kê đất Ä‘ai và lập bản đồ hiện trạng sá»­ dụng đất(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Thông tÆ° 29/2014/TT-BTNMT - Quy định chi tiết việc lập, Ä‘iều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sá»­ dụng đất(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành má»™ số Ä‘iều của Luật Đat Ä‘ai(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Luật đất Ä‘ai 2013(03-03-2014)

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Dá»± thảo Luật đất Ä‘ai 2013(03-10-2012)

Xem tiếp >>

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ hiện trạng sá»­ dụng đất và bản đồ quy hoạch sá»­ dụng đất (ban hành kèm theo Thông tÆ° 13/2011/TT-BTNMT)(31-05-2011)

Xem tiếp >>

  Thông tÆ° 13/2011/TT-BTNMT Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trang sá»­ dụng đất phục vụ quy hoạch sá»­ dụng đất và bản đồ quy hoạch sá»­ dụng đất(31-05-2011)

Xem tiếp >>

  Thông tÆ° 06/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và Ä‘iều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sá»­ dụng đất (21-04-2010)

Thông tư 06/2010/TT-BTNMT [Tải về]

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Thông tÆ° 19/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết về lập, Ä‘iều chỉnh và thẩm định QHSDĐ(05-12-2009)

Thông tư 19/2009/TT-BTNMT [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Chuẩn dữ liệu đồ hoạ Quy hoạch sá»­ dụng đất (SEMLA)(05-12-2009)

 Chuẩn dữ liệu đồ hoạ Quy hoạch sử dụng đất (SEMLA) (Nhóm chuyên đề ELIS) [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  HÆ°á»›ng dẫn lồng ghép môi trường trong Quy hoạch sá»­ dụng đất (SEMLA)(05-12-2009)

Hướng dẫn lồng ghép môi trường trong Quy hoạch sử dụng đất (SEMLA) [ Tải về ] 

Xem tiếp >>

  HÆ°á»›ng dẫn về sá»± tham gia của cá»™ng đồng trong lập QHSDĐ có sá»± lồng ghép (SEMLA)(05-12-2009)

Hướng dẫn về sự tham gia của cộng đồng trong lập QHSDĐ có sự lồng ghép (SEMLA) [ Tải về ] 

Xem tiếp >>

  Chính sách quản lý Quy hoach sá»­ dụng đất Ä‘ai và kế hoạch hành Ä‘á»™ng (SEMLA)(05-12-2009)

 Đánh giá chính sách quản lý Quy hoach sử dụng đất đai và kế hoạch hành động (SEMLA) [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Các vấn đề lồng ghép đất Ä‘ai và môi trường (SEMLA)(05-12-2009)

 Báo cáo tổng hợp các vấn đề  lồng ghép đất đai và môi trường (SEMLA) [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Giá»›i thiệu phần mềm hổ trợ Quy hoạch sá»­ dụng đất(05-12-2009)

Phần mềm VPLAN (Trung tâm NC-TK bản đồ và Địa tin học - Viện nghiên cứu Địa chính) [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Van ban phap quy > Thong tu 19/2009/TT-BTNMT (file2)(05-12-2009)

Xem tiếp >>

  Van ban phap quy > Thong tu 19/2009/TT-BTNMT (file1)(05-12-2009)

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Nghị định 69/2009/ND-CP(30-08-2009)

Nghị định 69/2009/ND-CPdata/phanvantu/692009NDCP.pdf

Xem tiếp >>

  Cách tiếp cận má»›i về Ä‘iều chỉnh Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh(25-04-2009)

Xem tiếp >>

  Định mức sá»­ dụng đất(02-04-2009)

Định mức sử dụng đất [tải về ]

Xem tiếp >>

  Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và Ä‘iều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sá»­ dụng đất(02-04-2009)

Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Quy định kỹ thuật xây dá»±ng Bản đồ hiện trạng sá»­ dụng đất, Bản đồ quy hoạch sá»­ dụng đất trên MICROSTATION(02-04-2009)

Quy định kỹ thuật xây dựng Bản đồ HTSDĐ và Bản đồ QHSDĐ dạng số trên phần mềm MICROSTATION [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Ký hiệu Bản đồ hiện trạng sá»­ dụng đất, Bản đồ quy hoạch sá»­ dụng đất(02-04-2009)

Ký hiệu Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Quy định thành lập Bản đồ hiện trạng sá»­ dụng đất(02-04-2009)

Quy định thành lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Quy hoach xây dá»±ng(22-05-2008)

Văn bản pháp quy > Nghị Định 08/2005 về Quy hoach xây dựng [Tải về ]

Văn bản pháp quy > Quyết Định 322-BXD/ĐT về lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị [ Tải về ]

Văn bản pháp quy > Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Quy trình QHSDD 3 cấp tỉnh, huyện, xã(22-05-2008)

Văn bản pháp quy > Quy trình QHSDD cấp tỉnh [Tải về ]

Văn bản pháp quy > Quy trình QHSDD cấp huyện [Tải về ]

Văn bản pháp quy > Quy trình QHSDD cấp xã [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Thông tÆ° 30(22-05-2008)

Văn bản pháp quy > Thông tư 30/2004/TT-BTNMT về QH-KHSDD [ Tải về ]

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Nghị Định 181 Thi hành Luật đất Ä‘ai(22-05-2008)

Văn bản pháp quy > Nghị Định 181 Thi hành Luật đất đai [Tải về ]

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Luật đất Ä‘ai 2003(22-05-2008)

Văn bản pháp quy > Luật đất đai 2003 [Tải về ]

Xem tiếp >>
PHAN VĂN TỰ Tel: 84.8.37220732-37245422 – 37245411 Fax : 37245411 Email : phanvantu @hcmuaf.edu.vn , phanvantu @gmail.com - website : http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/phanvantu ; http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanvantu

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007