Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 14
Toàn hệ thống 1015
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KN(07-06-2020)

 Điểm tổng kết

Xem tiếp >>

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KT(07-06-2020)

Điểm kiến tập

Xem tiếp >>

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- CT101(15-05-2020)

Điểm tổng kết

Xem tiếp >>

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 6.1- TV302(15-05-2020)

Điểm tổng kết

Xem tiếp >>

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- RD204(15-05-2020)

Điểm tổng kết

Xem tiếp >>

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 5.1- RD406(15-05-2020)

Điểm tổng kết

Xem tiếp >>

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.4 - HD303(15-05-2020)

Điểm tổng kết

Xem tiếp >>

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (15-05-2020)

Điểm tổng kết

Xem tiếp >>

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.1- HD301(15-05-2020)

Điểm tổng kết

Xem tiếp >>

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.4- HD301(15-05-2020)

Điểm tổng kết

Xem tiếp >>

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500