Thống kê
Số lần xem
Đang xem 20
Toàn hệ thống 2244
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (23-06-2021)

BÀI GIẢNG
MÔN HỌC: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
*****

I. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Phân tích thị trường bất động sản

- Tên tiếng Anh: Real Estate Market Analysis

- Mã học phần:209204

- Số tín chỉ:2

- Điều kiện tham gia học phần:

Môn học tiên quyết: Bất động sản đại cương; Thị trường bất động sản

Môn học trước:

- Bộ môn: Kinh Tế Đất Đai& BĐS

- Khoa: Quản lý Đất đai & BĐS

- Phân bố thời gian: 10 tuần

- Học kỳ: 2 (năm thứ ba)

II. Thông tin về giảng viên:

- Thạc sỹ: Nguyễn Mạnh Hùng

- Địa điểm làm việc:Bộ môn Kinh tế đất đai & BĐS

- Địa chỉ liên hệ:Phòng PV348, Khu Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Email:  nguyenmanhhung@hcmuaf.edu.vn

III. Mô tả học phần:

Học phần phân tích thị trường bất động sản trình bày những vấn đề về phương pháp phân tích định lượng thị trường bất động sản như phân tích và xây dựng mô hình giá bất động sản, phân tích xác định các phân khúc và phân vùng của cầu thị trường bất động sản, phân tích lợi nhuận đầu tư và đánh giá tiềm năng phát triển bất động sản trong các phân khúc và phân vùng thị trường, đồng thời ứng dụng kết quả phân tích vào quản lý và phát triển thị trường bất động sản. 

IV. Đề cương chi tiết

Tải ở đây

V. Bài giảng môn Phân tích thị trường BĐS

Tải ở đây

VI. Giáo trình môn Phân tích thị trường BĐS

GIÁO TRÌNH

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

LỜI TỰA.. 7

Chương 1. BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.. 7

1.1. Bất động sản. 7

1.1.1. Các quan điểm nhìn nhận bất động sản hiện nay. 7

1.1.1.1. Quan điểm nhìn nhận bất động sản dưới góc độ Tuyệt đối 7

1.1.1.2. Quan điểm nhìn nhận bất động sản dưới góc độ Tương đối 7

1.1.1.3. Quan điểm nhìn nhận bất động sản dưới góc độ Đầu tư. 7

1.1.2. Phân loại bất động sản

1.1.2.1. Phân loại bất động sản phân dưới góc độ tuyệt đối 7

1.1.2.2. Phân loại bất động sản phân dưới góc độ tương đối 7

1.1.2.3. Phân loại bất động sản phân theo góc độ đầu tư kinh doanh. 7

1.1. 3. Các đặc điểm của bất động sản. 7

1.1.3.1. Đặc điểm của bất động sản theo góc độ quản lý. 7

1.1.3.2. Đặc điểm của bất động sản theo góc độ đầu tư- kinh doanh. 7

1.1. 4. Chu kỳ phát triển của bất động sản. 7

1.1.4.1. Nguồn gốc bất động sản. 8

1.1.4.2. Vòng đời của bất động sản. 9

1.2. Thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 1993 - Nay

1.2.1. Các khái niệm và tính chu kỳ của thị trường bất động sản. 11

1.2.2. Chu kỳ của thị trường bất động sản Việt Nam hơn 30 năm qua. 11

1.2.3. Đặc điểm và các phân khúc của thị trường bất động sản Việt Nam.. 16

1.2.4. Các giai đoạn phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.. 16

1.2.5. Các thành tố tạo nên thị trường bất động sản và giá trị của bất động sản. 17

1.2.5.1. Các thành tố tạo nên thị trường bất động sản hiện nay: 17

1.2.5.2. Các yếu tố tạo nên giá trị của bất động sản: 17

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

Chương 2. LÝ THUYẾT NỀN TRONG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.. 19

2.1. Lý thuyết Cung – Cầu trong phân tích thị trường bất động sản. 19

2.1.1. Cung bất động sản. 19

2.1.1.1. Các khái niệm liên quan bất động sản. 19

2.1.1.2. Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh. 20

2.1.1.5. Điều kiện bất động sản được đưa vào kinh doanh. 21

2.1.1.6. Các nhân tố tác động đến nguồn cung bất động sản. 22

2.1.1.7. Các khu vực cung bất động sản. 25

2.1.2. Cầu bất động sản. 31

2.1.2.1. Các khái niệm.. 31

2.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu hàng hóa bất động sản. 32

2.1.2.3. Phương pháp xác định cầu bất động sản. 35

2.1.3. Mô hình Cung - Cầu bất động sản. 36

2.1.3.1. Mô hình cung cầu bất động sản cá thể. 36

2.1.3.2. Mô hình Tổng cung – tổng cầu bất động sản. 38

2.2. Lý thuyết Vị thế - Chất lượng trong phân tích thị trường bất động sản. 38

2.2.1. Quan điểm về bất động sản và dịch vụ bất động sản. 39

2.2.2. Quan điểm về tương đối hoá tính dị biệt của bất động sản. 39

2.2.3.  Quan điểm về quan hệ cung cầu bất động sản. 39

2.2.4.  Quan điểm về giá trị bất động sản. 40

2.2.5.  Quan điểm về mối quan hệ giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi của bất động sản. 42

2.3. Lý thuyết trò chơi trong phân tích thị trường bất động sản. 42

2.3.1. Phân loại trò chơi 44

2.3.1.1. Trò chơi có tổng bằng không. 44

2.3.1.2. Trò chơi có tổng âm.. 44

2.3.1.3. Trò chơi có tổng là dương. 44

2.3.2. Thiết lập ma trận chi trả để phát triển bất động sản 46

2.3.3. Ý nghĩa chiến lược của ma trận chi trả trò chơi phát triển bất động sản

2.4. Lý thuyết Phong thủy ứng dụng trong phân tích thị trường bất động sản. 47

2.4.1. Quan điểm mới trong đánh giá bất động sản

2.4.2. Phân tích khí vận của đất

2.4.3. Phân tích khí vận của nhà

2.4.4. Phân tích khí vận của đường vào đất

2.4.5. Phân tích không gian xung quanh bất động sản theo phong thủy

Chương 3. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ.. 62

3.1. Quy luật tự nhiên và cái bẩy của thị trường bất động sản. 62

3.2. Khái niệm phân tích thị trường bất động sản. 63

3.3. Phân tích thị trường bất động sản. 63

3.3.1. Phân tích các nhân tố vĩ mô. 63

3.3.2. Phân tích các nhân tố liên quan đến hạng mục bất động sản cụ thể dự định phát triển. 64

3.4. Dự báo thị trường bất động sản. 64

3.5. Đầu tư  bất động sản. 65

3.5.1. Loại hình đầu tư bất động sản. 65

3.5.1.1. Đầu tư phát triển bất động sản. 65

3.5.1.2. Đầu tư kinh doanh bất động sản. 65

3.5.2. Các rủi ro trong đầu tư bất động sản. 65

3.5.2.1. Rủi ro hệ thống. 65

3.5.2.2. Rủi ro cá biệt 65

3.5.3. Lựa chọn địa điểm và sản phẩm đầu tư bất động sản. 65

3.5.3.1. Lựa chọn địa điểm đầu tư bất động sản. 65

3.5.3.2. Lựa chọn sản phẩm bất động sản. 65

3.5.4. Sách lược tiền vốn đầu tư bất động sản. 65

3.5.4.1. Các nguồn vốn huy động. 65

3.5.4.2. Lựa chọn phương án vốn. 65

3.5.4.3. Các loại trái phiếu bất động sản. 65

3.5.5. Đàm phán trong mua bán bất động sản

3.5.5.1. Mua bán trong tình huống đặc biệt 65

3.5.5.2. Kỷ xảo định giá bất động sản. 65

3.5.5.3. Điều chỉnh giá bất động sản. 65

3.5.5.4. Thay đổi giá bất động sản. 66

Chương 4. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.. 66

4.1. Phân tích dư Địa bất động sản trong khu vực

4.2. Phân tích thị trường chung 

4.2.1. Phân tích chung: 66

4.2.2. Phân tích chu kỳ phát triển của thị trường bất động sản

4.2.3. Phân tích các yếu tố Vĩ mô và các chính sách hiện hành

4.3. Phân tích thị trường khu vực

4.3.1. Phân tích các yếu tố Vi mô của khu vực

4.3.2. Phân tích các giai đoạn phát triển của thị trường bất động sản

4.3.3. Phân tích chủ đầu tư và các dự án xung quanh

4.3.3.1. Phân tích báo cái tài chính của Doanh nghiệp

4.4. Phân tích sản phẩm bất động sản cần đầu tư trong khu vực

4.4.1. Phân tích các đặc tính và vòng đời của bất động sản

4.4.2. Phân tích cân bằng cung – cầu thị trường bất động sản

Chương 5. THỰC HÀNH – PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA MỘT KHU VỰC

4.1. Đọc và hiểu được bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản. 100

4.2. Xác định chu kỳ hiện hành của thị trường bất động sản. 100

4.3. Xác định được giai đoạn phát triển hiện hành của thị trường bất động sản. 100

4.4. Vẽ bản đồ giá của khu vực thị trường bất động sản để dự đoán. 100

4.5. Xác định giai đoạn hiện tại của các bất động sản ở khu vực cần phân tích. 100

4.6. Dự đoán xu hướng biến động của thị trường trong giai đoạn tiếp. 100

Chủ biên - Ths. Nguyễn Mạnh Hùng - Đại học Nông Lâm - TP.HCM- 15/6/2021

Tải ở đây

VII. Tài liệu tham khảo môn Phân tích thị trường BĐS

Tải ở đây

Xem tiếp >>