Thống kê
Số lần xem
Đang xem 49
Toàn hệ thống 2629
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (25-06-2021)

BÀI TẬP MÔN MÔ HÌNH HÓA ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI

Bài tập 1. Cho hàm doanh thu TR = 1200Q – Q2. Tại Q =590m2, khi Q tăng lên 1 m2 thì DT sẽ thay đổi như thế nào?
Bài tập 2. Cho hàm sản xuất ngắn hạn Q = 30 √(𝐿 ) với L≥ 0. Tại L = 144, khi L tăng lên 1 đơn vị thì sản lượng sẽ thay đổi như thế nào
Bài tập 3. Cho hàm chi tiêu C = aY + b với 0
Bài tập 4. Xét hàm cầu của một hàng hóa A: D = 6p –p2. Tại mức giá p=5, hãy cho biết khi p tăng lên 1% thì lượng cầu sẽ thay đổi?
Bài tập 5. Cho hàm sản xuất Q = 40L0.4 với L là lượng lao động. Hãy cho biết khi lượng lao động tăng lên 2% thì sản lượng sẽ thay đổi như thế nào?
Bài tập 6. Cho hàm sản xuất Q =120L2 – L3 với L>0 là lượng lao động. Hãy tìm lượng lao động để đạt sản lượng tối đa
Bài tập 7.Cho hàm sản xuất biên của lao động là MPL = 40L0.5. tìm hàm sản xuất ngắn hạn Q = f(L) biết Q(100) = 4000.
Bài tập 8. Cho hàm chi phí cận biên theo sản lượng Q là MC = 8e0.2Q và chi phí cố định là FC = 50. TÌm hàm tổng chi phí
Bài tập 9. Cho các hàm cầu Q1 = 40 –p1 và Q2 = 30-0.5 p2. Hãy tìm hàm doanh thu
Bài tập 10. Cho hàm sản xuất Q = 120 K1/3L2/3. Tính hệ số co giãn của Q theo (K, L) và nêu ý nghĩa của nó
Bài tập 11. Cho hàm sản xuất Y(t) = 0.2K0.4L0.8. Trong đó K = 120 + 0.1t và L = 300 + 0.3t
a. Tính hệ số tăng trưởng của K, L và Y
b. Hãy cho biết hiệu quả của việc tăng quy mô sản xuất trong trường hợp này
Bài tập 12. Cho hàm sản xuất Q = 5K0.6L0.3. Tính hệ số thay thế của K cho L tại điểm (K,L) = (1,1) và nêu ý nghĩa của hệ số này
Xem tiếp >>