Thống kê
Số lần xem
Đang xem 84
Toàn hệ thống 2923
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (24-06-2021)

BÀI GIẢNG
MÔN HỌC: MÔ HÌNH HÓA ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI
*****

I. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Mô hình hóa định giá đất đai

- Mã học phần:

- Số tín chỉ:2

- Điều kiện tham gia học phần:

Môn học tiên quyết: Kinh tế lượng, Kinh tế đất đai, Định giá đất đai, Định giá BĐS

Môn học trước:

- Bộ môn: Kinh Tế Đất Đai& BĐS

- Khoa: Quản lý Đất đai & BĐS

- Phân bố thời gian: 10 tuần

- Học kỳ: 2 (năm thứ ba)

II. Thông tin về giảng viên:

- Thạc sỹ: Nguyễn Mạnh Hùng

- Địa điểm làm việc:Bộ môn Kinh tế đất đai & BĐS

- Địa chỉ liên hệ:Phòng PV348, Khu Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Email:  nguyenmanhhung@hcmuaf.edu.vn


III. Mô tả học phần:

Học phần Mô hình hóa định giá đất đai trình bày cơ sở lý luận, thuật toán và công cụ để mô hình hóa bài toán định giá đất đai thành một mô hình định giá tự động. Môn học này cung cấp cho sinh viên một dạng hàm phi tuyến tính mô phỏng sự biến đổi của giá đất theo tác động biên của từng ha tất cả các biến ảnh hưởng đến giá đất. Ngoài ra, Môn học này còn cung cấp cho sinh viên các kỷ năng xây dựng mô hình thông qua các phần mềm như SPSS, Eview..., sinh viên sẽ biết cách làm sạch dữ liệu, biết cách mã hóa biến định tính, biến cách tạo biến giả Dummy, biết các kỷ thuật chạy tương quan, phân tích Cronbach Alpha, phân tích nhân tố và cả các kỷ thuật kiểm định các hiện tương như Tự tương quan, đa cộng tuyến... 

IV. Đề cương chi tiết

Tải ở đây

V. Bài giảng môn Mô hình hóa định giá đất đai

Tải ở đây

VI. Giáo trình môn Mô hình hóa định giá đất đai

Tải ở đây

VII. Tài liệu tham khảo môn Mô hình hóa định giá đất đai

Cách viết mô hình HQ phi tuyến tính

Toán mô hình kinh tế

 

Xem tiếp >>