Thống kê
Số lần xem
Đang xem 35
Toàn hệ thống 2099
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm cuối kỳ

  Bảng Ä‘iểm tổng hợp Kinh tế vi mô 1 - 5 lá»›p HK2 năm học 2020-2021(11-02-2022)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Chủ Nhật, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Năm, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Hai, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(31-12-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Bảy, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Ba, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Hai, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - HK2 - Năm học 2018-2019(20-07-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Năm - HK1 - Năm học 2018-2019(22-02-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Hai - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Bảy, tiết 789 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ Sáu, tiết 456 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, lá»›p Thứ 3, học kỳ 2 năm học 2015-2016(29-06-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ Năm, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ Ba, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p DH15QT, học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Thứ Bảy)(31-01-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p DH15TM, học kỳ 1, năm học 2015-2016 (Thứ Năm)(31-01-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p DH15PT, học kỳ 1 năm học 2015-2015 (Thứ Ba)(31-01-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p thứ TÆ°, HK 1, năm học 2015-2016(30-01-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Phát Triển, lá»›p thứ Bảy, HK 1, năm học 2015-2016(30-01-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, học kỳ Hè năm học 2014-2015(03-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Kinh Tế Phát triển, lá»›p T2, HK2, năm học 2014-2015(03-07-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ 4, HK2, năm học 2014-2015(03-07-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ 7, Tiết 456, HK2, năm học 2014-2015(22-06-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ 7, Tiết 123, HK2, năm học 2014-2015(22-06-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ 3, học kỳ 2 năm học 2014-2015(22-06-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Anh Văn Chuyên Ngành Kế Toán, lá»›p T2 tiết 123, HK1, năm 2014-2015(25-01-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ 5, Tiết 789, HK1, năm học 2014-2015(18-01-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ 5, Tiết 012, HK1, năm học 2014-2015(18-01-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ 7, Tiết 789, HK1, năm học 2014-2015(18-01-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ 4, tiết 123, HK1, năm học 2014-2015(17-01-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, lá»›p Tiết 10-12 Thứ 4, học kỳ 1 năm học 2014-2015(16-01-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, học kỳ Hè năm học 2013-2014(02-09-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, lá»›p Tiết 7-9 Thứ 6, học kỳ 2 năm học 2013-2014(21-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, lá»›p Tiết 10-12 Thứ 6, học kỳ 2 năm học 2013-2014(21-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Chủ Nhật, học kỳ 2 năm học 2013-2014(17-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ 6, học kỳ 2 năm học 2013-2014(17-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ 7, học kỳ 2 năm học 2013-2014(16-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lá»›p Thứ 5, học kỳ 2 năm học 2013-2014(16-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi AVCN E - Lá»›p thứ 6 - Học kỳ 1 - năm 2013-2014(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi AVCN E - Lá»›p thứ 4 - Học kỳ 1 - năm 2013-2014(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Thứ 7, tiết 1-3, HK1, năm học 2013-2014 - Hệ Cao Đẳng(22-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Thứ 6, tiết 4-6, HK1, năm học 2013-2014(22-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Thứ 4, tiết 7-9, HK1, năm học 2013-2014(22-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Thứ 4, tiết 1-3, HK1, năm học 2013-2014(22-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Phát Triển - HK3 - Năm học 2012-2013(10-09-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, HK3, năm học 2012-2013(09-09-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Chủ Nhật, tiết 1-6, HK2, năm học 2012-2013(01-07-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Thứ 7, tiết 7-12, HK2, năm học 2012-2013(01-07-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Thứ 7, tiết 1-6, HK2, năm học 2012-2013(01-07-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Thứ 4, tiết 7-12, HK2, năm học 2012-2013(01-07-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Thứ 2, tiết 1-6, HK2, năm học 2012-2013(01-07-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Phát Triển - HK2 - Năm học 2012-2013(26-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm chuyên cần, Ä‘iểm quá trình và Ä‘iểm Thi lá»›p TC11QTTD - Môn Kinh Tế Vi Mô(23-03-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Anh Văn Chuyên Ngành Kế Toán - Lá»›p thứ Bảy(26-01-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Anh Văn Chuyên Ngành Kế Toán - Lá»›p thứ Hai(26-01-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Thứ 2, tiết 123(20-01-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lá»›p Thứ 3, tiết 789(19-01-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Kinh Tế Vi Mô - Lá»›p Thứ 3, tiết 456(19-01-2013)

Xem tiếp >>

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007